RÓBERT

LÁSZLÓ

BÁCSI

 

Hungary

No Rush / Go with the Flow
Flow or the psychology of optimal experience, for the first time was described by Hungarian-American Psychologist Mihály Csíkszentmihályi. In his terms, flow is an optimal existence, joy, creativity and a full immersion in life. This rare subjective condition arises when we drive our physical or mental performance to extremes using intense willpower. According to the psychologist, joyful life requires individual creativity; passive consumerism offers no real happiness and absorption. The foundation of optimal experience is “flow”, when we are so absorbed in an activity that everything else becomes negligible, and the experience is so enjoyable that we fearlessly want to carry it on at any cost. No Rush / Go with the Flow series presents a social group that undergoes this experience. Year by year a vast number of surfers flood the ocean shores from the South of France through the coastlines of Spain and Portugal. Living in camper vans, they freely roam the coasts, surfing and living a daily life unburdened by the expectations of the capitalist world. They live on subsistence level, but that does not bother them as they feel free. They move about in groups and share everything they’ve got. The composition of the groups keeps changing; some move on after days, others stick to the flock for months. Some have been away from home for years, others work for half a year and save up all their money to finally hit the road in their van and go with the flow. Their lives are all about travelling, meeting a lot of similar and great people, surfing and enjoying the sun. To many, it’s more than a sport: it’s a lifestyle. Defying the forces of nature, they fearlessly face any obstacle. The waves of the ocean tower above them with immense force and yet they plunge head-on into the surge, battling the elements. They are in no rush; to them, time ceases to exist. They are the hippies of the 21st century, who, as they say: “Follow the Sun”.

AUTHOR BIOGRAPHY
Róbert László Bácsi (b. 1978, Budapest) is a freelance photographer. He won a Prima Primissima Junior Prima award. He is interested mainly in documentarist photography, he feels closest to portrait and social representation. He has won numerous awards with his work in the Hungarian Press Photo Competition, notably the André Kertész Grand Prize and the Márton Munkácsi award for best collection. He received the József Pécsi Scholarship three times, he was Press Photographer of the year in the Axel Springer Photo Competition twice, and he received second prize in the NPPA Best of Photojournalism International Competition. His work has been published in such magazines as National Geographic and Hamu és Gyémánt, Reader’s Digest and in Népszabadság daily newspaper.

RÓBERT

LÁSZLÓ

BÁCSI 

Unkari

No Rush / Go with the Flow
Flow’ta tai optimaalin kokemuksen psykologiaa on kuvaillut ensimmäistä kertaa unkarilais-amerikkalainen psykologi Mihály Csíkszentmihályi. Hänelle flow on optimaalinen olotila, ilo, luovuus ja täysi syventyminen elämään. Tämä harvoin saavutettu subjektiivinen olotila saa alkunsa, kun ajamme fyysisen tai henkisen toimintamme äärimmäisyyksiin käyttäen intensiivistä tahdonvoimaa. Psykologin mukaan elämä täynnä iloa vaatii yksilökohtaista luovaa toimintaa; passiivinen kulutusmyönteisyys ei johda todelliseen onnellisuuteen tai elämän hyödyntämiseen. Perustana optimaaliselle flow-kokemukselle on se, että olemme niin syventyneitä tiettyyn tehtävään, että kaikki muu on merkityksetöntä, ja kokemus on niin iloa tuottava, että haluamme pelottomasti jatkaa hinnalla millä hyvänsä. No Rush / Go with the Flow -sarja näyttää sosiaalisen ryhmän, joka käy läpi tämän kokemuksen. Joka vuosi suuri määrä surffareita matkaa Etelä-Ranskan meren rantamilta pitkin Espanjan ja Portugalin rannikoita. He asuvat asuntovaunuissa ja vaeltavat vapaasti rannikoita, surffaavat ja elävät päivä päivältä ilman kapitalistisen maailman odotusten taakkaa. He elävät toimeentulon rajoilla, mutta eivät välitä, koska he ovat vapaita. He liikkuvat ryhmissä ja jakavat kaiken, mitä he omistavat. Ryhmien kokoonpano vaihtelee; jotkut jatkavat matkaansa jonkin ajan kuluttua, jotkut pysyvät laumassa kuukausia. Jotkut ovat olleet poissa kotoa vuosikausia, jotkut menevät töihin puoleksi vuodeksi ja säästävät rahansa päästäkseen taas matkalle autollaan ja ryhmän mukana. Heidän elämänsä koostuu matkustamisesta, samanlaisten mahtavien ihmisten tapaamisesta, surffaamisesta ja auringosta nauttimisesta. Joillekin se ei ole pelkästään urheilua: se on elämäntyyli. Uhaten luonnonvoimia he kohtaavat pelottomasti mitä tahansa esteitä. Meren aallot kohtaavat heidät valtavalla voimalla, ja kuitenkin he sukeltavat pää edellä maininkeihin taistellen olosuhteita vastaan. Heillä ei ole kiire; heille aikaa ei ole olemassa. He ovat 21. vuosisadan hippejä jotka, kuten he itse sen ilmaisevat: “seuraavat aurinkoa”.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Róbert László Bácsi (synt. 1978, Budapest) on vapaa valokuvaaja. Hän voitti Prima Primissima Junior Prima -palkinnon. Häntä kiinnostavat pääasiallisesti dokumentaatiovalokuvaus, muotokuvat ja sosiaalinen edustus. Hän on voittanut lukuisia palkintoja Unkarin Press Photo Competitionissa, mm. André Kertész Grand -palkinnon ja Márton Munkácsi awardin parhaasta kokoelmasta. Hän sai kolme kertaa József Pécsi Scholarshipin ja oli vuoden valokuvaaja Press Photographer Axel Springer Photo -kilpailussa kahdesti. Hän sai myös toisen palkinnon kilpailussa nimeltä NPPA Best of Photojournalism International Competition. Hänen töitään on julkaistu sellaisissa lehdissä kuin National Geographic ja Hamu és Gyémánt, Reader’s Digest ja Népszabadság.

RÓBERT

LÁSZLÓ

BÁCSI 

Ungern

No Rush / Go with the Flow – Ingen Brådska / Följ med Flödet
“Flow”, eller psykologin för optimal upplevelse, beskrevs för första gången av den ungersk-amerikanska psykologen Mihály Csíkszentmihályi. Enligt honom är “flow” en optimal tillvaro av glädje, kreativitet och en fullständig överlåtelse till livet. Detta sällsynta subjektiva tillstånd uppstår när vi med hjälp av intensiv viljestyrka driver vår fysiska eller mentala prestation till det yttersta. Enligt psykologen kräver ett glädjefyllt liv individuell kreativitet; passiv konsumtion ger ingen verklig lycka eller uppslukning. Grunden för en optimal upplevelse är “flow”, d.v.s. känslan som uppstår när vi är så uppslukade av en aktivitet att allt annat blir oväsentligt och upplevelsen är så njutbar att vi orädda vill fortsätta till varje pris. Serien No Rush / Go with the Flow presenterar en samhällsgrupp som genomgår denna erfarenhet. År efter år strömmar ett stort antal surfare in på havets stränder från södra Frankrike till Spaniens och Portugals kuster. De bor i husbilar och vandrar fritt längs kusterna, surfar och lever ett vardagligt liv som inte belastas av den kapitalistiska världens förväntningar. De lever på existensminimum, men det stör dem inte eftersom de känner sig fria. De rör sig i grupper och delar med sig av allt de har. Gruppernas sammansättning förändras hela tiden; vissa flyttar vidare efter några dagar, andra håller fast vid flocken i flera månader. Vissa har varit borta hemifrån i flera år, andra arbetar i ett halvår och sparar alla sina pengar för att slutligen ge sig ut på vägen i sin skåpbil och följa med flödet. Deras liv handlar om att resa, att träffa en massa likasinnade och fantastiska människor, att surfa och njuta av solen. För många är det mer än en sport: det är en livsstil. De trotsar naturens krafter och möter utan rädsla alla hinder. Havets vågor tornar upp sig över dem med enorm kraft och ändå kastar de sig huvudstupa in i vågorna och kämpar mot elementen. De har ingen brådska; för dem upphör tiden att existera. De är 2000-talets hippies, som gör som de säger: “Följ solen”.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Róbert László Bácsi (f. 1978, Budapest) är frilansfotograf. Han har vunnit ett Prima Primissima Junior Prima-pris. Han är främst intresserad av dokumentärt fotograferande, och han förhåller sig varmast till porträtt och social representation. Han har vunnit många priser med sitt arbete i den ungerska tävlingen Press Photo Competition, inte minst André Kertész Grand Prize och Márton Munkácsi-priset för bästa samling. Han fick József Pécsi-stipendiet tre gånger, han var årets pressfotograf i Axel Springer Photo Competition två gånger och han fick andra pris i NPPA Best of Photojournalism International Competition. Hans arbete har publicerats i tidskrifter som National Geographic och Hamu és Gyémánt, Reader’s Digest och i dagstidningen Népszabadság.