INFINITE DEEP – DAVID LYNCH

Exhibitions:
David Lynch Infinite Deep + Retrospective Helsinki Photo Festival 2018-2022

Date: Nov 4, 2022-Feb 28, 2023 (Sun-Wed 11.00-18.00, Thu-Sat 11.00-23.00)
The exhibition is closed on December 6th, December 24th and 25th, January 1st and 2nd. Open till 18:00 on December 31st. 

David Lynch – Infinite Deep
Tickets 20 / 15 € at the door 19,50 / 13,50 € in advance.
Reduced price for students, pensioners and those doing their national defence service.
Museokortti is not accepted.

Location: West Terminal 1 / Länsiterminaali 1, Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsinki

David Lynch exhibition for the first time in Finland!

This year, Helsinki Photo Festival celebrates its fifth anniversary with two extraordinary exhibitions: The retrospective show featuring artists from more than fifty countries and the must-see Infinite Deep exhibition by David Lynch!

The retrospective exhibition of the festival presents all the themes displayed from 2018 to 2022: Love, Anarchy, Trust, Fearless and Believe, as well as three popup solo exhibitions by Dilla Djalil-Daniel, Arianne Clément and Carl-Mikael Ström. The Infinite Deep exhibition showcases the surreal photography of David Lynch for the first time in Finland! It is curated by Danish photographer Christian Nørgaard, who has exclusive access to David Lynch’s photo archives. Both exhibitions will take place at the Helsinki West Terminal 1 in Jätkäsaari from November 4 to February 28, 2023.

Known by most as the film director of such award-winning masterpieces as Eraserhead, The Elephant Man, Blue Velvet and Twin Peaks to name a few, 76-year-old David Lynch has long established himself as a musician, artist and photographer. Infinite Deep presents David Lynch as the most important visual artist of our time. The focus lies on his photographic works, showcasing Lynch’s long and important artistic career, allowing the visitor to meet David Lynch’s versatility within the photograph for the very first time. The works are exhibited with a red artistic thread, which takes the spectators on a thought-provoking journey. They challenge, provoke and invite the inquisitive visitor to enter a subtle visual world.

The exhibition is divided into five parts – Snowmen, Factories, Nude, Distorted Nudes, and Portraits – that provide the framework for a unique opportunity to explore Lynch’s photographic works and to help understand his artistic way of approaching scenarios that have inspired and influenced his films. The exhibition features the short film Fire (Pożar). The short is written, directed, and drawn by David Lynch, with music performed by the Penderecki String Quartet and written by Marek Zebrowski.

About the Distorted Nudes picture series, David Lynch says: “Distorting these anonymous photographs was a dream come true. If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But if you want to catch the big fish, you’ve got to go deeper. Down deep, the fish are more powerful and purer.”

Do not miss the opportunity to see Lynch’s perplexing but alluring photographic art in person this Fall! Tickets are available from Lippu.fi. Virtual Art Gallery accessible here. 

The exhibition will take place in Helsinki’s iconic Länsiterminaali 1, where the vibes are certainly in concord with the atmospheric Infinite Deep. The now-decommissioned ferry passenger terminal was used for decades for travels between Finland and Estonia. Designed by Gunnar Taucher, the building was completed as a port warehouse in 1941. In 1992, it was decided to convert the building into a passenger terminal serving Tallinn’s shipping traffic and it was opened on May Day 1995. Currently, the building is planned to be demolished and replaced by a new, taller terminal building by 2026. Meanwhile, the Helsinki Photo Festival will take over part of the building and convert it for several months into a cultural hub – a democratic space for celebrating photography and visual culture.

Contact: info@helsinkiphotofestival.com

Näyttely:
David Lynch Infinite Deep + Retrospective Helsinki Photo Festival 2018-2022

Päivämäärä: Nov 4, 2022-Feb 28, 2023
Näyttely on suljettu 6. joulukuuta, 24. joulukuuta ja 25. joulukuuta, 1. ja 2. tammikuuta. Avoinna klo 18.00 asti 31. joulukuuta.
Aukioloajat: sunnuntai – keskiviikko klo 11 – 18, torstai – lauantai klo 11 – 23

Pääsyliput:
David Lynch – Infinite Deep
Ovelta 20 / 15 € ennakkoon 19,50 / 13,50 €
Ei museokortti.
Alennushinta alle opiskelijoille, eläkeläisille sekä maanpuolustusvelvollisuuttaan suorittaville.

Location: Länsiterminaali 1, Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsinki

David Lynchin näyttely ensimmäistä kertaa Suomessa!

Helsinki Photo Festival juhlii tänä vuonna viisivuotisjuhlavuottaan kahdella poikkeuksellisella näyttelyllä: retrospektiivishow, jossa esiintyy taiteilijoita yli 50 maasta, sekä David Lynchin ehdoton Infinite Deep -näyttely!

Festivaalin retrospektiivinen näyttely esittelee kaikki vuosina 2018–2022 esillä olleet teemat: Rakkaus, Anarkia, Luottamus, Peloton ja Usko sekä Dilla Djalil-Danielin, Arianne Clémentin ja Carl-Mikael Strömin kolme yksityisnäyttelyä. Infinite Deep -näyttely esittelee David Lynchin surrealistista valokuvaa ensimmäistä kertaa Suomessa! Sen on kuratoinut tanskalainen valokuvaaja Christian Nørgaard, jolla on yksinoikeus käyttää David Lynchin valokuva-arkistoja. Molemmat näyttelyt ovat Helsingin länsiterminaalissa Jätkäsaaressa 4.11.-28.2.2023.

76-vuotias David Lynch, joka tunnetaan useimpien palkittujen mestariteosten, kuten Eraserheadin, The Elephant Manin, Blue Velvetin ja Twin Peaksin, elokuvaohjaajana. Hän on pitkään vakiinnuttanut asemansa muusikkona, taiteilijana ja valokuvaajana. Infinite Deep esittelee David Lynchin aikamme tärkeimpänä kuvataiteilijana. Painopiste on hänen valokuvatöissään, jotka esittelevät Lynchin pitkää ja tärkeää taiteellista uraa, jolloin vierailija voi kohdata David Lynchin monipuolisuuden valokuvassa ensimmäistä kertaa. Teokset on esillä punaisella taiteellisella langalla, joka vie katsojat ajatuksia herättävälle matkalle. Ne haastavat, provosoivat ja kutsuvat uteliaan vierailijan sisään hienovaraiseen visuaaliseen maailmaan.

Näyttely on jaettu viiteen osaan – lumiukkoja, tehtaita, alaston, vääristyneitä alastonkuvia ja muotokuvia -, jotka tarjoavat puitteet ainutlaatuiselle tilaisuudelle tutkia Lynchin valokuvateoksia ja auttaa ymmärtämään hänen taiteellista tapaansa lähestyä skenaarioita, jotka ovat inspiroineet ja vaikuttaneet hänen elokuviinsa. Näyttelyssä on esillä David Lynchin lyhytelokuva Fire (Pożar). Lynch on kirjoittanut, ohjannut ja piirtänyt lyhytelokuvan, jonka musiikkia esittää Penderecki-jousikvartetti ja kirjoittanut Marek Zebrowski.

David Lynch sanoo Distorted Nudes -kuvasarjasta: “Näiden nimettömien valokuvien vääristäminen oli unelmien täyttymys. Jos haluat saada pieniä kaloja, voit jäädä matalaan veteen. Mutta jos haluat saada ison kalan, sinun on mentävä syvemmälle. Alhaalla syvällä, kalat ovat tehokkaampia ja puhtaampia.”

Älä missaa tilaisuutta nähdä Lynchin hämmentävä mutta houkutteleva valokuvataide henkilökohtaisesti tänä syksynä! Lippuja on saatavilla alkaen Lippu.fi. Virtuaalinen taidegalleria löytyy täältä.

Näyttely järjestetään Helsingin ikonisessa Länsiterminaali 1:ssä, jossa tunnelmat ovat varmasti sopusoinnussa tunnelmallisen Infinite Deepin kanssa. Käytöstä poistunut matkustajaterminaali oli vuosikymmeniä käytössä Suomen ja Viron välisissä matkoissa. Gunnar Taucherin suunnittelema rakennus valmistui satamavarastoksi vuonna 1941. Vuonna 1992 rakennus päätettiin muuttaa Tallinnan laivaliikennettä palvelevaksi matkustajaterminaaliksi ja se avattiin vappupäivänä 1995. Tällä hetkellä rakennus on suunniteltu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, korkeampi terminaalirakennus vuoteen 2026 mennessä. Samaan aikaan Helsinki Photo Festival ottaa haltuunsa osan rakennuksesta ja muuttaa sen useiksi kuukausiksi kulttuurikeskukseksi – demokraattiseksi tilaksi valokuvauksen ja visuaalisen kulttuurin juhlimiseen.

 

Utställningar:
David Lynch Infinite Deep + Retrospective Helsinki Photo Festival 2018-2022

Datum: Nov 4, 2022-Feb 28, 2023
Utställningen är stängd 6 december, 24 och 25 december, 1 och 2 januari. Öppet till 18:00 den 31 december.
Besögstid: söndag – onsdag klo 11 – 18, torsdag – lördag klo 11 – 23

Entrébiljetter:
David Lynch – Infinite Deep
20 / 15 € vid dörren, 19,50 / 13,50 € i förskott
Inget museikort.
Rabatterat pris för studenter, pensionärer och de som utför sitt försvarsuppdrag.

Plats: Västra Terminalen 1, Busholmen, Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsingfors


Finlands första David Lynch-utställning

I år firar Helsinki Photo Festival sitt 5-års jubileum med två extraordinära utställningar: En retrospektiv show av festivalens tidigare innehåll med deltagande konstnärer från mer än femtio länder och den måste-se Infinite Deep-utställningen av David Lynch!

Festivalens retrospektiva utställning presenterar alla teman som presenterats från 2018 till 2022: Kärlek, Anarki, Tillit, Orädd ochTro, samt tre popup separatutställningar av Dilla Djalil-Daniel, Arianne Clément och Carl-Mikael Ström. 

Utställningen Infinite Deep visar upp David Lynchs surrealistiska fotografier för första gången i Finland! Den är kuraterad av den danske fotografen Christian Nørgaard, som har exklusiv tillgång till David Lynchs fotoarkiv. Båda utställningarna äger rum i Helsingfors Västra terminal 1 på Busholmen från 4.11.2022 – 8.2.2023.

Känd av de flesta som filmregissören för prisbelönta mästerverk som Eraserhead, The Elephant Man, Blue Velvet och Twin Peaks. David Lynch har nu som 76-åring sedan länge etablerat sig som musiker, konstnär och fotograf. Infinite Deep presenterar David Lynch som vår tids viktigaste bildkonstnär. Fokuset ligger på hans fotografiska verk, som visar upp Lynchs långa och betydelsefulla konstnärliga karriär. Dessa verk i sin helhet låter för första gången besökare åskåda David Lynchs mångsidighet inom fotografikonst. Verken följer en röd tråd som tar åskådarna på en tankeväckande resa. De utmanar, provocerar och bjuder in den nyfikna besökaren att stiga in i en subtil, visuell värld.

Utställningen är uppdelad i fem delar – Snowmen, Factories, Nude, Distorted Nudes, och Portraits – en struktur uppbyggd för att ge insikt i hans konstnärliga sätt att närma sig scenarier som har inspirerat och påverkat hans filmer. Dessa ger tillsammans en unik möjlighet att utforska Lynchs fotografikonst.

Om bildserien Distorted Nudes säger David Lynch: “Att förvränga dessa okända fotografier var en dröm som förverkligades. Om du vill fånga små fiskar kan du hålla dej till det grunda vattnet. Men vill du fånga de stora fiskarna, måste du gå djupare. Nere i djupet är fiskarna kraftigare och renare.”

Missa inte chansen att se Lynchs förbryllande och lockande fotokonst denna vinter! Biljetter finns att köpa på Lippu.fi. Virtual Art Gallery tillgängligt här.

Utställningen äger rum i Helsingfors ikoniska Västrä Terminalen 1, en byggnad vars känsla överensstämmer med den atmosfäriska Infinite Deep helheten. Byggnaden, ritad av Gunnar Taucher, färdigställdes som hamnlager 1941. 1992 beslöt man att bygga om byggnaden till en passagerarterminal som betjänar Tallinns sjöfartstrafik och den invigdes den första maj 1995. För närvarande är byggnaden planerad att rivas och ersättas av en ny, högre terminalbyggnad senast 2026. Före detta sker tar Helsinki Photo Festival över en del av byggnaden och förvandlar den under några månaders tid till kulturellt centrum – ett demokratiskt utrymme för att hylla fotografi och visuell kultur.  

David Lynch: Impressions from opening night

David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo
David Lynch Opening Photo by Sami Mannerheimo

Thanks to all our supporters and partners!

Clear Channel
Clear Channel
Clear Channel