KICKI

LUNDGREN

Sweden

Winter dip
In Winter dip, Kicki Lundgren has portrayed people who have overcome their fear and are bathing in ice-cold water during wintertime in Sweden. The pictures were taken around Uppsala, Sweden. Winter swimming has become a big trend in the country during the COVID-19 pandemic as it is an activity you can do without the risk of being infected or infecting someone. As a photographer, it has also allowed her to continue to do her passion without traveling or being indoors with other people. The white bodies and the black water are both enticing and frightening. Feet and hands go numb. Those who bathe for the first time hyperventilate and cannot breathe. “It is important to take control of one’s breathing”, say those who have overcome their fear and defy all laws of nature. “Before I went into the water for the first time, I was afraid of dying from the cold”, says a man who, when photographed, broke his own record of staying in the icy water continuously for ten minutes. Kicki is often drawn to nature in her photographs. She wants people to be surrounded by the elements of nature. She often returns to the water. In her book Floating (Journal, 2016), she portrayed people bathing in the Mediterranean. They floated, played, and slid away with the waves. Bathing in ice-cold water is really something else. It requires great courage and a belief in one’s own body to cope with extreme conditions. “If you can do it, it is an incredibly wonderful feeling afterward”, say several of the bathers. “It is wonderful to be enclosed in nature even in winter”, says one. “I am no longer depressed, says another, my joints no longer ache”. “To me as a bystander, it is like throwing yourself into death and still managing to survive”, Kicki expresses.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Kicki Lundgren was educated at Nordic Photo School, Stockholm from 1989 to 1992 and works almost exclusively with longer personal projects that are made into books and displayed at exhibitions. She has published three books and hosted several exhibitions. In much of her work humans are depicted in nature, in such a way that humans and nature almost become one. The clearest example of this is the book Floating, where beachgoers are photographed swimming in the ocean. Floating has also become a still film with music from the music duo Gone North. The still film Floating had its premiere at Uppsala Photo Festival with over 800 visitors. Nature also features in her earlier projects. In “Där tiden har stått stilla – bilder från Kurdistan” (Where the time stood still – pictures from Kurdistan), Apec 2002, people from small villages in Kurdistan were photographed, oftentimes in nature. Her projects are always centered around human beings. The project 500-5mph (Journal, 2018) tells the story of Sara, who suffered a motorcycle accident over 20 years ago. The pictures depict the difficulties that come with brain damage, but also the courage that Sara has to live her life fully despite her condition. 500-5mph was displayed at a well-received exhibition and book launch in April 2018 at Upplands Museum, Uppsala. Kicki’s ongoing project deals with aging and depicts pensioners from Northern Europe who are fully or partially resided in Costa del Sol and Costa Blanca in Spain.

KICKI

LUNDGREN

Ruotsi

Winter dip
Projektissaan Winter dip Kicki Lundgren on ottanut muotokuvia ihmisistä, jotka ovat voittaneet pelkonsa ja uivat jääkylmässä vedessä talviaikaan. Kuvat on otettu Uppsalan ympäristössä, Ruotsissa. Talviuimisesta on tullut suuri trendi maassa COVID-19-pandemian aikana, koska se on aktiviteetti, jonka aikana ei ole vaaraa saada infektiota tai tartuttaa joku muu. Valokuvaajalle se on myös mahdollistanut työnteon ilman matkustamista tai oleskelua sisätiloissa muiden ihmisten kanssa. Valkoiset vartalot ja musta vesi ovat samanaikaisesti houkuttelevia ja pelottavia. Jalat ja kädet turtuvat. Ne, jotka uivat ensi kertaa, hyperventiloivat, eivätkä saa ilmaa. “On tärkeää kontrolloida hengitys”, sanoo yksi heistä, joka on voittanut pelkonsa ja uhmaa kaikkia luonnonlakeja. “Ennen kuin menin veteen ensimmäistä kertaa, pelkäsin kuolevani kylmästä”, sanoo mies, joka kuvatessa rikkoi oman ennätyksensä pysyessään jäisessä vedessä kerrallaan kymmenen minuuttia. Taiteilija menee usein luontoon, kun hän ottaa valokuvia. Hän haluaa ihmisten olevan luonnon keskellä luonnon elementtien ympäröimänä. Hän palaa usein veden ääreen. Kirjassaan Floating (Journal, 2016) hän otti muotokuvia ihmisistä, jotka uivat Välimeressä. He kelluivat, leikittelivät ja antoivat aaltojen kantaa itseään. Jääkylmässä vedessä uiminen on todella jotakin. Se vaatii suurta määrää rohkeutta ja uskoa siihen, että oma vartalo selviää äärimmäisissä olosuhteissa. “Jos rohkenet, sinulla on uskomattoman hyvä olo jälkeenpäin”, sanovat monet muutkin uijat. “On todella hyvä tunne, kun luonto ottaa syliinsä jopa talvella”, sanoo joku. “En ole enää masentunut”, sanoo seuraava. “Niveliäni ei enää särje”. “Sivustakatsojana se näyttää minusta siltä kuin hyppäisi kuolemaan ja kuitenkin pysyisi hengissä”, Kicki sanoo.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Kicki Lundgren opiskeli Nordic Photo Schoolissa Tukholmassa vuodesta 1989 vuoteen 1992. Hän työskentelee melkein poikkeuksetta pidempien henkilökohtaisten projektien parissa, joista on tehty kirjoja ja jotka ovat olleet näyttelyissä. Hän on julkaissut kolme kirjaa ja isännöinyt useita näyttelyjä. Monissa hänen töissään ihmisiä kuvataan luonnossa aivan kuin he olisivat yhtä sen kanssa. Paras esimerkki tästä on kirja Floating, jossa rannallakävijät valokuvataan heidän uidessaan meressä. Floating on myös elokuva ilman puhetta, mutta Gone North -duon musiikilla. Sen ensi-ilta oli Uppsalan valokuvafestivaaleilla, jossa kävi yli 800 vierasta. Luonto näkyy myös hänen aikaisemmissa projekteissaan. “Där tiden har stått stilla – bilder från Kurdistan” (Where the time stood still – pictures from Kurdistan), Apec 2002, näyttää ihmisiä pienistä kylistä Kurdistanissa, joita valokuvattiin usein luonnon keskellä. Hänen projektinsa käsittelevät aina ihmisiä. Projekti 500-5mph (Journal, 2018) kertoo Saran tarinan, joka joutui yli kaksikymmentä vuotta sitten moottoripyöräonnettomuuteen. Valokuvat kuvailevat vaikeuksia, jotka ilmenivät aivovaurion kera, mutta myös Saran urheutta elää elämänsä täysillä huolimatta tilastaan. 500-5mph oli näytteillä menestyksekkäässä näyttelyssä ja kirjan esittelyssä huhtikuussa 2018 Upplandin museossa, Uppsalassa. Kickin jatkuvat projektit käsittelevät vanhenemista ja esittävät eläkeläisiä Pohjois-Euroopasta, jotka asuvat kokovuotisesti tai ajoittain Costa del Solissa ja Costa Blancassa Espanjassa.

KICKI

LUNDGREN

Sverige

Winter dip – Vinterdopp
I Winter dip har Kicki Lundgren porträtterat människor som har övervunnit sin rädsla och badar i iskallt vatten på vintern i Sverige. Bilderna är tagna runt Uppsala. Att vinterbada har blivit en stor trend i landet under COVID-19-pandemin eftersom det är en aktivitet man kan göra utan risk för att bli smittad eller smitta någon. Som fotograf har det också gjort det möjligt för henne att fortsätta utöva sin passion utan att resa eller vara inomhus med andra människor. De vita kropparna och det svarta vattnet är både lockande och skrämmande. Fötter och händer domnar. De som badar för första gången hyperventilerar och kan inte andas. “Det är viktigt att ta kontroll över sin andning”, säger de som har övervunnit sin rädsla och trotsar alla naturlagar. “Innan jag gick i vattnet för första gången var jag rädd för att dö av kylan”, säger en man som när han fotograferades slog sitt eget rekord genom att stanna i det iskalla vattnet oavbrutet i tio minuter. Kicki dras ofta till naturen i sina fotografier. Hon vill att människor ska omges av naturens element. Hon återvänder ofta till vattnet. I sin bok Floating (Journal, 2016) porträtterade hon människor som badar i Medelhavet. De flöt, lekte och gled iväg med vågorna. Att bada i iskallt vatten är verkligen något annat. Det krävs stort mod och en tro på sin egen kropp för att klara av extrema förhållanden. “Om man klarar det är det en otroligt härlig känsla efteråt”, säger flera av de badande. “Det är underbart att vara omsluten av naturen även på vintern”, säger en. “Jag är inte längre deprimerad”, säger en annan, “mina leder gör inte längre ont”. “För mig som åskådare verkar det som om man kastar sig in i döden och ändå lyckas överleva”, uttrycker Kicki.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Kicki Lundgren är utbildad vid Nordens fotoskola i Stockholm 1989-1992 och arbetar nästan uteslutande med längre personliga projekt som görs till böcker och visas på utställningar. Hon har gett ut tre böcker och varit värd för flera utställningar. I många av hennes verk avbildas människor i naturen på ett sådant sätt att människa och natur nästan blir ett. Det tydligaste exemplet på detta är boken Floating, där strandbesökare fotograferas när de simmar i havet. Floating har också blivit en stillbildsfilm med musik av musikduon Gone North. Stillbildsfilmen Floating hade premiär på Uppsala fotofestival med över 800 besökare. Naturen finns också med i hennes tidigare projekt. I Där tiden har stått stilla – bilder från Kurdistan, Apec 2002, fotograferades människor från små byar i Kurdistan, ofta i naturen. Hennes projekt är alltid inriktade på människor. Projektet 500-5mph (Journal, 2018) berättar historien om Sara, som råkade ut för en motorcykelolycka för över 20 år sedan. Bilderna skildrar de svårigheter som följer med en hjärnskada, men också det mod som Sara har för att leva sitt liv fullt ut trots sitt tillstånd. 500-5mph visades vid en uppmärksammad utställning och boklansering i april 2018 på Upplands Museum i Uppsala. Kickis pågående projekt handlar om åldrande och skildrar pensionärer från norra Europa som är helt eller delvis bosatta på Costa del Sol och Costa Blanca i Spanien.