INSIDEOUT
PROJECT

We are not different, we’re all Finns!

InsideOut group action organised by Helsinki Photo Festival ry in collaboration with Novia University of Applied Sciences and Stadin ammattiopisto, Helsinki’s Vocational School, Teurastamon yrittäjät ry and Kallio Block Party. 

 

Photography students from two schools, one from Helsinki and the other from Pietarsaari in Northern Finland, have helped to accomplish together with an InsideOut group action, to create exhibitions bringing attention to a subject that is usually avoided but always been a subject of discussion: Bilingual Finland. It has always divided people and raised many questions and opinions for as long as these languages have existed alongside each other. This participatory art project is made for the sake of bringing on a change and to start a discussion which could help us to strengthen our Finnish society.

Statement

With this project, we would like to believe that we can break down the language barriers and reach out to all Finns. We are all the same, we are all equal, no matter the background or language. We can’t be told apart based on our appearances, although there are certain existing stereotypes.

Finland has throughout history and historical events been divided into small language groups but is bilingual according to constitutional law. The official languages are Finnish and Swedish. The majority speaks Finnish, the minority Swedish.

The two language groups have lived alongside each other in the same society and own environments for hundreds of years. The language has been the great divider and prejudice has followed along, all the way from childhood to adulthood. These circumstances have led to misunderstandings, which has created problems concerning and creating racism, envy, hatred and despise.

With our project we would like to bring us closer to each other and unite the language groups through photography, bringing out the fact that we are no different from each other, we are all Finns, even though we speak different languages.

We would like to hear people’s voices and allow them to express themselves through our portraits without having the feeling of being afraid of censorship, revenge or punishment. What we are simply trying to tell the Finnish society is:
We are all equal. We are all Finns, no matter the language.

 

Exhibition in Teurastamo raising awareness

INSIDEOUT
PROJECT

 

Ei me olla erilaisia, me ollaan suomalaisia

Valokuvaopiskelijat kahdelta eri koululta, Helsingistä ja Pietarsaaresta, ovat auttaneet toteuttamaan InsideOut group actionin kanssa katuvalokuvanäyttelyn, kiinnittämällä huomiota aiheeseen, joka useimmiten vältellään ja mistä ei haluta keskustella: kaksikielinen Suomi. Se on aina ollut aihe, joka kiinnostaa ja jakaa mielipiteitä niin kauan kun nämä kielet ovat olleet tekemisissä toisensa kanssa. Tämä projekti tehdään sitä varten, että halutaan kannustaa muutosta ja aloittaa keskusteluita, joka auttaisi vahvistamaan meidän suomalaista yhteiskuntaa.

 

Selvitys

Tämän projektin kautta haluaisimme uskoa, että voidaan rikkoa nämä olemassa olevat kielimuurit ja tavoittaa kaikkia suomalaisia.
Ollaan kaikki samanlaisia ja yhtä lailla tasa-arvoisia, taustasta ja kielistä riippumatta. Meitä ei voi ulkonäön perusteella erottaa, vaikka on olemassa tietynlaisia stereotyyppejä.

Suomi on kautta aikojen, historiallisten tapahtumien kautta, jakautunut pieniin kieliryhmiin. Suomi on perustuslain mukaan kaksikielinen. Viralliset kielemme ovat suomi ja ruotsi.

Enemmistö suomalaisista puhuvat suomea, vähemmistö ruotsia. Nämä kaksi kieliryhmää ovat eläneet vuosisatoja samassa yhteiskunnassa, omissa ympäristöissä ja kieli ovat erottaneet heidät lapsuudesta aikuiselämään asti. Nämä olosuhteet ovat johtaneet siihen, että nämä kaksi kieliryhmää aina välillä käsittävät toisiinsa väärin ja se aiheuttaa ongelmia, kuten esimerkiksi kieliin liittyvää rasismia, kateellisuutta, vihaa ja halveksuntaa.

Meidän projektin kautta haluamme lähentää meidän välejä ja yhdistää näitä ryhmiä valokuvauksen kautta ja sillä tavalla huomioida sitä, että ei me olla erilaisia vaikka meillä on erilaiset kielet, vaan ollaan kaikki suomalaisia.

Me haluamme kuulla ihmisten ääniä ja antaa niitten ilmaista itsensä potrettikuvien kautta, ilman koston, sensuurin ja rangaistuksen pelkoa. Meidän lausunto suomalaiselle yhteiskunnalle on hyvin yksinkertainen:
Me ollaan kaikki yhtä tasa-arvoisia, kielestä riippumatta, ollaan kaikki suomalaisia!

 

Exhibition at Kallio Block Party 2018

INSIDEOUT
PROJECT

 

Vi är inte annorlunda, vi är alla finländare

Fotografistuderanden från Helsingfors (Stadin ammattiopisto) och Jakobstad (Yrkeshögskolan Novia) hjälper till med att utveckla InsideOut group action med en utställning för att dra uppmärksamhet till ett tabubelagt ämne som sällan diskuteras allmänt: det tvåspråkiga Finland. Det har varit ett hett ämne så länge som de båda språken existerat. Detta görs för att förespråka en ändring och starta en konversation som förstärker det finska samhället.

Påstående

Genom detta projekt tror vi att vi kan bryta de språkmurar som finns och nå alla finländare, vare sig man är svensk- eller finskspråkig. Vi är alla jämlika, oavsett bakgrund eller språk. Det finns ingenting utvärtes som skiljer oss åt, trots existerande stereotyper.

Finland är genom historiska händelser ett land delat i ett antal olika språkgrupper. Finland är konstitutionellt tvåspråkigt. De officiella språken är finska och svenska. Finska, talas av majoriteten av finländare och svenska av minoriteten. Dessa två språkgrupper har existerat bredvid varandra under hundratals år i deras egna omgivningar och språket har separerat dem från barndom till vuxenlivet.

Dessa omständigheter har lett till att dessa två språkgrupper har missuppfattat varandra och har ofta förorsakat problem såsom rasism, avundsjuka, hat och förakt. Genom vårt projekt vill vi minska avståndet och förena dessa grupper genom fotografi för att inse att det inte finns någon olikhet mellan finsktalande och svensktalande finländare.

Vi vill höra människors röster och låta dem uttrycka sina känslor genom porträttfotografering. Vårt uttalande åt det finska samhället är simpelt:
Vi är alla jämlika, oavsett av det språk vi talar, vi är alla finländare.

 

Images from the exhibition in Pietarsaari