ARNAUD

MONTAGARD

France

There Is a Silence
There is a silence is an exploration of cowboy poetry culture in the western part of the US. By the early 20th century, oral histories, stage performances, novels, and movies have shaped the Cowboy myth into a tough, feared, and lone ranger crossing the country on his loyal horse. A romantic ideal that took place in American cultural mythology, but far from reality. Yet at that time, cowboys were agricultural workers who, despite being largely underpaid and under-appreciated, loved their land, worked hard, and took pride in their ranching life. With the growth of industrialization, many steadily migrated from open plains to the rising cities. Today less than 2% of Americans make their living off of agriculture, but those who continue the tradition provide insight into the true fabric of America’s past. There is a silence is an insider perspective of the western lifestyle, shared with sincerity and humility by Cowboys who pass on their traditions and history through an unlikely medium: Poetry. Across the country, they gather yearly to perform their best poems and tell a moment of their life. Rooted in the Post-Civil War era, Cowboys have composed poems for more than a century to share the realities of life as a rancher—the land they cherish, the traditions they nourish, and the struggles they endure. This tradition contrasts the masculine image of the Western Hero and brings our storybook American Cowboy to the present day as a humanized group with stories from the heart that can make one laugh or shed a tear. Cowboy poetry is the story of people who despite the hard work that a ranch life can be, are brave and fearless fighting for a life they choose, for the tradition they want to pass on, and for the land they love. “Tears more frequent than rain, nurture native roots, their grasp as tenacious as the pioneers they embrace (…) wondering why I am here (…) I stay for the rhythm of the season, for the land always the land” by poet laureate Patricia.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Arnaud Montagard (b. 1991) is a French photographer, he currently resides in Brooklyn, NY.

ARNAUD

MONTAGARD

Ranska

 

There Is a Silence
There Is a Silence tutkii cowboy-lyriikan kulttuuria Yhdysvaltojen länsiosassa. 20. vuosisadan alkuvaiheilla. Suulliset kertomukset, esitykset, romaanit ja elokuvat ovat muodostaneet cowboy- myytin kovasta, pelätystä ja yksinäisestä ratsastajasta, joka ratsastaa maan poikki uskollisen hevosensa selässä. Romanttinen ideaalikuva, joka sai paikkansa Amerikan kulttuurin mytologiassa, on kaukana todellisuudesta. Mutta siihen aikaan cowboyt olivat maatalouden työntekijöitä, jotka, vaikka heidän palkkansa oli huono eikä heitä arvostettu, rakastivat maataan, tekivät rankkaa työtä ja olivat ylpeitä elämästään karjatiloilla. Teollistumisen lisäännyttyä monet heistä muuttivat avoimilta laitumilta kasvaviin kaupunkeihin. Tänä päivänä alle 2 % amerikkalaisista ansaitsee elantonsa maataloudesta, mutta he jotka jatkavat perinteistä työtä, ymmärtävät Amerikan menneisyyden todellisen rakenteen. There is a silence havainnollistaa sisäpiirin näkökulmaa lännen elämäntavasta, jonka cowboyt jakavat keskenään vilpittömänä ja nöyränä kertoen perinnöstään ja historiastaan odottamattomalla tavalla: lyriikan avuin. He tapaavat kerran vuodessa ympäri maan esittääkseen parhaimmat runonsa ja kertoakseen tietyistä hetkistä elämässään. Siviilisodan jälkeisistä ajoista cowboyt ovat runoilleet jo yli vuosisadan kertoakseen elämänsä todellisuudesta karjatiloilla – maasta, jota he rakastavat, perinteistä, joita he pitävät yllä ja taisteluista, joita heidän täytyy käydä. Tämä perinne asettuu vastakohdaksi maskuliiniselle lännen sankarille ja tuo amerikkalaisen tarinankertoja-cowboyn nykypäivään osana inhimillistä ryhmää, jonka tarinat tulevat sydämestä ja saavat ihmiset nauramaan tai itkemään. Cowboylyriikka kertoo ihmisistä, jotka huolimatta raskaasta työstään karjatiloilla taistelevat urheasti ja pelottomasti valitsemansa elämäntavan puolesta, perinteen puolesta, jonka jatkuvuuden he haluavat taata, ja maansa puolesta, jota he rakastavat. “Tears more frequent than rain, nurture native roots, their grasp as tenacious as the pioneers they embrace (…) wondering why I am here (…) I stay for the rhythm of the season, for the land always the land” – Lyriikkapalkinnon saaja Patricia.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Arnaud Montagard (synt. 1991) on ranskalainen valokuvaaja, joka asuu tällä hetkellä Brooklynissa, New Yorkissa.

ARNAUD

MONTAGARD

Frankrike

There Is a Silence – Det Finns en Tystnad
There is a silence är en utforskning av cowboypoesi-kulturen i västra USA. I början av 1900-talet har muntliga berättelser, scenframträdanden, romaner och filmer redan format cowboy-myten till en tuff, fruktad och ensam ranger som korsar landet på sin lojala häst. Ett romantiskt ideal som tog plats i den amerikanska kulturella mytologin, men som ligger långt ifrån verkligheten. På den tiden var cowboyerna jordbruksarbetare som, trots att de i stort sett var underbetalda och underskattade, älskade sin mark, arbetade hårt och var stolta över sitt liv som boskapsskötare. I och med industrialiseringens framväxt flyttade många från de öppna slätterna till de allt större städerna. I dag lever mindre än 2 % av amerikanerna av jordbruk, men de som fortsätter traditionen ger en inblick i den sanna strukturen av Amerikas förflutna. There is a silence är ett inifrånperspektiv på livsstilen i västern, som delas med uppriktighet och ödmjukhet av cowboys som förmedlar sina traditioner och sin historia genom ett osannolikt medium: poesi. Över hela landet samlas de årligen för att framföra sina bästa dikter och berätta om ögonblick ur sina liv. Cowboyer, som har sina rötter i tiden efter inbördeskriget, har komponerat dikter i mer än ett sekel för att dela med sig av livet som boskapsskötare – det land de värnar om, de traditioner de vårdar och de strider som de utstår. Denna tradition står i kontrast till den maskulina bilden av västernhjälten och för in den amerikanska cowboyen från sagoböcker i nuet som en mänsklig grupp med berättelser från hjärtat som kan få en både att skratta och gråta. Cowboypoesi är berättelsen om människor som trots det hårda arbetet på rancherna är modiga, orädda och kämpar för det liv de väljer, för den tradition de vill föra vidare och för det land de älskar. “Tårar, som är vanligare än regn, ger näring åt inhemska rötter, deras grepp lika ihärdigt som pionjärerna de omfamnar (…) Jag undrar varför jag är här (…) Jag stannar, för årstidernas rytm, för landet, alltid landet”, skriver poet laureate Patricia.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Arnaud Montagard (född 1991) är en fransk fotograf som för närvarande bor i Brooklyn, New York.