ANNA

KUOKKANEN

Finland

From the Shadows of Human Trafficking to an Activist – Itohan Okundaye’s Story
Itohan Okundaye comes from a poor Nigerian family. She has worked since the age of 12, and soon had to drop out of school to support her family. When a relative offered Okundaye work in Europe, she decided to seize the opportunity, even though she knew the work might lead to prostitution. At least she would be able to make some money and help her younger siblings to stay at school. Later, she would find a better job and maybe go to school. Arriving in Napoli, she was told that she owed a human trafficker EUR 40 000 for the travel arrangements. The only work available was prostitution. Okundaye was sent to the streets. The years she spent in Italy included violence, abuse and incidents with the local authorities. Thanks to a residence permit obtained with forged documentation, Okundaye was able to continue working to pay off her debt. However, this proved difficult as various expenses took up most of her income. Finally, Okundaye was able to break loose from prostitution. She was pregnant. She had heard of Finland: a country where human rights are respected. She left Italy in February 2014, arrived in Finland, and applied for asylum. Okundaye’s asylum process was long and eventful. However, she refused to give up. She had an idea. She wanted to raise awareness of human trafficking in Finland and raise funds for young women’s education in Nigeria. She wanted to give girls the opportunities that she never had. She started volunteering in an NGO and launched a campaign called Different Stories that raises awareness of trafficking in humans. The campaign attracted a lot of attention in the media and Okundaye described her experiences in dozens of interviews. Since then, she has fearlessly put herself at stake to share her personal experience and raise awareness of one of the most severe human rights violations. She wants to inspire people with her story, do something meaningful and take back the years – basically her entire youth – spent as a victim of human trafficking.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Anna Kuokkanen is a Helsinki-based documentary photographer. Having a background in sociology, she takes interest particularly in societal issues such as social justice, migration and development co-operation, examining social phenomena through the lens. She has worked for various governmental and non-governmental organizations as well as the Finnish press. Currently, she is working on her personal project about the life of asylum seekers in Finland and the effects of the COVID-19 pandemic.

ANNA

KUOKKANEN

Suomi 

From the Shadows of Human Trafficking to an Activist – Itohan Okundaye’s Story
Itohan Okundaye tulee köyhästä nigerialaisesta perheestä. Hän on tehnyt työtä 12-vuotiaasta lähtien ja joutunut lopettamaan koulun tukeakseen perhettään. Kun sukulainen tarjosi Okundayelle työtä Euroopassa, hän päätti tarttua tilaisuuteen, vaikka hän tiesi, että työ saattaisi johtaa prostituutioon. Hän voisi sentään tienata rahaa ja auttaa nuorempia sisaruksiaan pysymään koulussa. Myöhemmin hän löytäisi paremman työn ja menisi ehkä itsekin taas kouluun. Kun hän saapui Napoliin, hänelle kerrottiin, että hän oli velkaa 40 000 euroa kuljettajalleen matkakuluista. Ainoa mahdollinen työ oli prostituutio. Okundaye lähetettiin kadulle. Vuodet Italiassa sisälsivät väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja yhteenottoja sikäläisten viranomaisten kanssa. Väärennetyn oleskeluluvan avulla Okundaye pystyi jatkamaan töitä voidakseen maksaa velkansa. Tämä oli kuitenkin vaikeata, koska useat menot söivät suurimman osan hänen tuloistaan. Lopulta Okundaye pääsi irti prostituutiosta. Hän oli raskaana. Hän oli kuullut Suomesta, jossa kunnioitettiin ihmisoikeuksia. Hän lähti Italiasta helmikuussa 2014, saapui Suomeen ja anoi turvapaikkaa. Okundayen turvapaikka-anomus kesti kauan ja oli tapahtumarikas. Mutta hän ei luovuttanut. Hän sai idean. Hän halusi lisätä Suomessa tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä rahoja nuorten naisten kouluttamiseen Nigeriassa. Hän halusi tarjota tytöille mahdollisuuksia, joita hänellä itsellään ei koskaan ollut. Hän aloitti vapaaehtoisena kansalaisjärjestössä ja aloitti kampanjan nimeltään Different stories, joka levittäisi tietoa ihmiskaupasta. Kampanja sai paljon huomiota medioissa, ja Okundaye kuvaili kokemuksiaan lukuisissa haastatteluissa. Siitä lähtien hän on laittanut itsensä likoon pelottomasti jakaakseen henkilökohtaisen kokemuksensa ja tehdäkseen yhden kaikkein vakavimmista ihmisoikeusrikoksista tunnetummaksi. Hän haluaa inspiroida ihmisiä tarinallaan, tehdä jotakin mielekästä ja voittaa takaisin menetettyjä vuosia – todellisuudessa koko nuoruutensa – jotka hän vietti ihmiskaupan uhrina.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Anna Kuokkanen on Helsingissä asuva freelance-valokuvaaja. Hänellä on sosiologin tausta, siksi hän on erityisen kiinnostunut sosiaalisista aiheista, kuten sosiaalioikeudesta, maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä, katsoen sosiaalisia ilmiöitä linssin läpi. Hän on tehnyt töitä useille valtiollisille ja kansalaisjärjestöille sekä Suomen lehdistölle. Tällä hetkellä hän työstää henkilökohtaista projektia Suomen turvapaikan hakijoiden elämästä ja COVID-19-pandemian vaikutuksista.

ANNA

KUOKKANEN

Finland

From the Shadows of Human Trafficking to an Activist – Itohan Okundaye’s Story
(Ifrån Skuggorna av Människohandel till Aktivism – Itohan Okundayes Berättelse)
Itohan Okundaye kommer från en fattig nigeriansk familj. Hon har arbetat sedan hon var 12 år gammal och var snart tvungen att sluta skolan för att försörja sin familj. När en släkting erbjöd Okundaye arbete i Europa bestämde hon sig för att ta tillfället i akt, trots att hon visste att arbetet kunde leda till prostitution. Hon skulle åtminstone kunna tjäna lite pengar och hjälpa sina yngre syskon att stanna kvar i skolan. Senare skulle hon hitta ett bättre jobb och kanske gå i skolan. När hon anlände till Neapel fick hon veta att hon var skyldig en människosmugglare 40 000 euro för researrangemangen. Det enda tillgängliga arbetet var prostitution. Okundaye skickades ut på gatan. De år hon tillbringade i Italien innehöll våld, övergrepp och incidenter med de lokala myndigheterna. Tack vare ett uppehållstillstånd som hon fick med hjälp av förfalskade handlingar kunde Okundaye fortsätta att arbeta för att betala av sin skuld. Detta visade sig dock vara svårt eftersom olika utgifter tog upp större delen av hennes inkomst. Slutligen kunde Okundaye bryta sig loss från prostitutionen. Hon var gravid. Hon hade hört talas om Finland: ett land där de mänskliga rättigheterna respekteras. Hon lämnade Italien i februari 2014, kom till Finland och ansökte om asyl. Okundayes asylprocess var lång och händelserik. Hon vägrade dock att ge upp. Hon hade en idé: hon ville öka medvetenheten om människohandel i Finland och samla in pengar till unga kvinnors utbildning i Nigeria. Hon ville ge flickor de möjligheter som hon själv aldrig fick. Hon började arbeta som volontär i en frivilligorganisation och lanserade en kampanj vid namn Different Stories, som ökar medvetenheten om människohandel. Kampanjen fick stor uppmärksamhet i media och Okundaye beskrev sina erfarenheter i dussintals intervjuer. Sedan dess har hon utan rädsla satt sig själv på spel för att dela med sig av sina personliga erfarenheter och öka medvetenheten om en av de allvarligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter. Hon vill inspirera människor med sin berättelse, göra något meningsfullt och ta tillbaka de år – i princip hela hennes ungdom – som hon tillbringade som offer för människohandel.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Anna Kuokkanen är en Helsingforsbaserad dokumentärfotograf. Med en bakgrund i sociologi intresserar hon sig särskilt för samhällsfrågor som social rättvisa, migration och utvecklingssamarbete och undersöker sociala fenomen genom sin lins. Hon har arbetat för olika statliga och icke-statliga organisationer samt för finsk press. För närvarande arbetar hon med sitt personliga projekt om livet bland asylsökande i Finland och effekterna av COVID-19-pandemin.