SINA

NIEMEYER

Germany

IGNOSCENTIA
“You taught me how to be a butterfly. Only so you could break my wings”. The project IGNOSCENTIA consists of two parts: a book and a video in which the artist Sina Niemeyer describes and processes her own experiences with child sexual abuse. Radically subjective, yet globally applicable she manages to open the subject to others by using subtle images that usually work as metaphors and therefore leave space for one’s own interpretation. She combines different methods like photography, video, sound, writing, graphic design and multiple layers of material such as old family pictures, destroyed images, self-portraits and found objects. It is a self-reflective revelation but also serves as an identifying ground, considering that statistics estimate that somewhere between every third and fifth woman will experience sexual abuse in her life. IGNOSCENTIA shows the viewer on different levels what sexual abuse can mean to someone’s life by tackling the vague emotions that are often difficult to express with words only. It furthermore aims to remind other survivors that they are not alone and can help them to reflect their own feelings. A book on this work was published in May 2018 with Ceiba Editions.

AUTHOR BIOGRAPHY
Sina Niemeyer is a visual lens-based artist from Germany based in Berlin. She holds a Bachelor of Arts in Photojournalism and Documentary Photography. Her work revolves around intimacy, human relationships and femininity. In 2018 she was selected as one of the most promising newcomers in German photography. The year after she was nominated for the C/O Berlin Talent Award in two consecutive years. Sina’s project IGNOSCENTIA about child sexual abuse has been awarded and shown widely internationally and was published as a monography in 2018 by Ceiba Editions. Her latest project The Many Wives of Mr. Lippka about arranged marriages between Filipinas and men from the USA and Europe was supported by the follow up grant by Freundeskreis für Fotografie Deichtorhallen in Hamburg and was one of three finalists at FotoEvidence W Book Award. For her upcoming project about femicides she received the VG Bildkunst grant. Moreover, Sina regularly works for German magazines and NGOs.

SINA

NIEMEYER

Saksa

IGNOSCENTIA
“Sinä opetit minua lentämään kuin perhonen. Vain siten saatoit katkaista siipeni”. Tämä projekti IGNOSCENTIA koostuu kahdesta osasta: kirjasta ja videosta, jossa taiteilija Sina Niemeyer kuvailee ja käsittelee omia kokemuksiaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Radikaalisti subjektiivisesti, mutta kuitenkin globaalisti soveltuvasti hänen onnistuu avata aihe muillekin käyttäen hienovaraisia kuvia, jotka tavallisesti toimivat metaforisesti ja jättävät siten tilaa omalle tulkinnalle. Hän yhdistää erilaisia tekniikkoja, kuten valokuvia, videoita, ääniä, kirjoituksia, graafisia muotoja ja kerroksittain materiaaleja, kuten vanhoja perhekuvia, hävitettyjä kuvia, omakuvia ja löydettyjä esineitä. Projektiin sisältyy itsetutkiskelevaa paljastusta, mutta se toimii myös perustana samaistumiselle ottaen huomioon, että tilastot arvioivat noin joka kolmannen ja viidennen naisen kokevan seksuaalista hyväksikäyttöä elämänsä aikana. IGNOSCENTIA näyttää katsojalle eri tasoilla, mitä seksuaalinen hyväksikäyttö voi tarkoittaa uhrin elämälle, puuttumalla epämääräisiin tunteisiin, joita on usein vaikea ilmaista vain sanoilla. Se pyrkii myös muistuttamaan muita selviytyneitä siitä, että he eivät ole yksin, ja voi auttaa heitä tunnistamaan omat tunteensa. Tästä työstä on julkaistu kirja toukokuussa 2018 (Ceiba Editions).

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Sina Niemeyer on visuaalinen valokuvataiteilija Saksasta. Hän asuu Berliinissä. Hänellä on tutkinto nimeltä Bachelor Arts in Photojournalism and Documentary Photography. Hänen työnsä pyörii intimiteetin, ihmissuhteiden ja naiseuden ympärillä. Vuonna 2018 hänet valittiin yhdeksi lupaavimmista tulokkaista Saksan valokuvausmaailmassa. Vuosi sen jälkeen hänet nimitettiin C/O Berlin Talent Awardissa kahtena peräkkäisenä vuotena. Sinan projekti IGNOSCENTIA lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on palkittu, näytetty laajalti kansainvälisesti ja julkaistu monografiana vuonna 2018 (Ceiba Editions). Hänen viimeisin projektinsa The Many Wives of Mr. Lippka järjestetyistä avioliitoista filippiinilaisten naisten ja yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten miesten välillä sai tukea uudella apurahalla Freundeskreis für Fotografie Deichtorhallen Hampurista ja oli yksi kolmesta finalistista FotoEvidence W Book Awardissa. Tulevalle projektillensa naismurhista hän sai VG Bildkunst -apurahan. Lisäksi Sina tekee töitä säännöllisesti Saksan lehdille ja kansalaisjärjestöille.

SINA

NIEMEYER

Tyskland

IGNOSCENTIA (IGNOSCENTIA)
“Du lärde mig att vara en fjäril. Bara för att du sedan kunde söndra mina vingar.” Projektet IGNOSCENTIA består av två delar: en bok och en video där konstnären Sina Niemeyer beskriver och bearbetar sina egna erfarenheter av sexuella övergrepp mot barn. Radikalt subjektiv, men ändå globalt relevant, lyckas hon öppna ämnet för andra genom att använda subtila bilder som vanligtvis fungerar som metaforer och därför lämnar utrymme för en egen tolkning. Hon kombinerar olika metoder som fotografi, video, ljud, skrivande, grafisk design och flera lager av material som gamla familjefoton, förstörda bilder, självporträtt och upphittade föremål. Det är ett självreflekterande avslöjande men fungerar också som en identifierande grund, givet att statistiken uppskattar att någonstans mellan var tredje och femte kvinna kommer att uppleva sexuella övergrepp i sitt liv. IGNOSCENTIA visar betraktaren på olika nivåer vad sexuella övergrepp kan betyda för någons liv genom att ta itu med de vaga känslor som ofta är svåra att uttrycka enbart med ord. Den vill dessutom påminna andra överlevare om att de inte är ensamma och kan hjälpa dem att reflektera över sina egna känslor. En bok om detta arbete publicerades i maj 2018 på Ceiba Editions.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Sina Niemeyer är en visuell linsbaserad konstnär från Tyskland, bosatt i Berlin. Hon har en kandidatexamen i fotojournalistik och dokumentärfotografi. Hennes arbete kretsar kring intimitet, mänskliga relationer och femininitet. År 2018 valdes hon till en av de mest lovande nykomlingarna inom tysk fotografi. Året efter nominerades hon till C/O Berlin Talent Award två år i rad. Sinas projekt IGNOSCENTIA om sexuella övergrepp mot barn har tilldelats priser och visats i stor omfattning internationellt och publicerades som en monografi 2018 av Ceiba Editions. Hennes senaste projekt The Many Wives of Mr. Lippka om arrangerade äktenskap mellan filippinska kvinnor och män från USA och Europa fick stöd av uppföljningsstipendiet från Freundeskreis für Fotografie Deichtorhallen i Hamburg, och var en av tre finalister vid FotoEvidence W Book Award. För sitt kommande projekt om kvinnomord fick hon VG Bildkunst-stipendiet. Utöver detta arbetar Sina regelbundet för tyska tidskrifter och icke-statliga organisationer.