SARI

SOININEN

Finland

Transcendent Country of the Mind
“In my early twenties, I experimented with LSD regularly and excessively, and eventually experienced an extended psychotic episode, which had serious consequences on my own life but also profoundly changed the way I perceive the world and reality itself. During this time, I abandoned all my worldly possessions; I confronted the demons of Hell and was shown the wonders of Heaven; I traveled through time and space; I peeked behind the curtain of reality – With no fear. I was immortal. I was fearless. Today, having fully recovered from the experience, my understanding of reality has changed forever. I have been to the other side; In good and bad. I have lived in complete fearlessness which, to me, means not to be afraid of what the future brings; To boldly live in the moment; To look on the other side, dauntless to what you will encounter.” Sari Soininen

AUTHOR BIOGRAPHY
Sari Soininen (b.1991, Raisio) is a Finnish photographer based in Bristol, United Kingdom. Her colorful otherworldly photography draws from philosophical thoughts and personal mystical experiences. Her interest is in providing the viewer with alternative ways of seeing the reality and world around them. Sari holds a BA in photography from Lahti Institute of Design (2014), she carried out exchange studies at Edinburgh College of Art (2013) and is currently studying MA Photography at UWE Bristol (2021). After completing her BA degree Sari began a career in graphic design, event photography, and animation. In 2019 she decided to pursue fine art photography and started her master’s. Sari is an emerging artist with her latest work shortlisted for British Photography Awards and Helsinki Photo Festival. She was recently awarded as a highly commended artist by Belfast Photo Festival, and she has had work featured for Loupe Magazine & Fast Forward – Women in Photography, and her work will be presented in Chania International Photo Festival and in Torquay’s Artizan gallery this year. She is currently working on a book that she hopes to be published in 2021.

SARI

SOININEN

Suomi

Transcendent Country of the Mind
“Kaksikymppisenä kokeilin LSD:tä säännöllisesti ja liiallisesti, ja lopulta koin laajemman psykoottisen jakson, jolla oli vakavia seurauksia elämääni, mutta se myös muutti perusteellisesti tavan, miten aistin maailman ja itse todellisuuden. Tänä aikana luovuin kaikesta maallisesta omistuksestani: kohtasin helvetin riivaajat ja näin taivaan ihmeet, matkustin ajan ja tilan läpi, kurkkasin todellisuuden verhon taakse – ilman pelkoa. Olin kuolematon, olin peloton. Tänään, täysin toipuneena kokemuksesta, ymmärrykseni todellisuudesta on muuttunut täydellisesti. Olen käynyt toisella puolella: hyvässä ja pahassa. Olen elänyt täysin pelottomana, minkä merkitys minulle on, että en pelkää, mitä tulevaisuus tuo minulle tullessaan, vaan elän urheasti tässä hetkessä. Katso toiselle puolelle pelkäämättä, mitä siellä kohtaat.” Sari Soininen

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Sari Soininen (synt. 1991, Raisio) on suomalainen valokuvaaja, joka asuu Bristolissa, Isossa-Britanniassa. Hänen värikäs tuonpuoleinen valokuvauksensa elää filosofisista ajatuksista ja henkilökohtaisista mystisistä kokemuksista. Hänen tarkoituksensa on saada katsoja näkemään todellisuuden ja ympäröivän maailman vaihtoehtoisilla tavoilla. Sarilla on BA valokuvauksesta Lahden muotoiluinstituutista (2014), hän on opiskellut Edinburgh College of Artissa (2013) ja opiskelee tällä hetkellä MA Photography -tutkintoa UWE Bristolissa (2021). Valmistuttuaan Bachelor-opinnoistaan hän aloitti uran graafikkosuunnittelijana, tapahtumavalokuvaajana ja animaattorina. Vuonna 2019 hän päätti jatkaa valokuvataiteen parissa ja aloitti Master-opinnot. Sari on nouseva taiteilija, jonka viimeisin työ valittiin parhaiden joukkoon British Photography Awardsissa ja Helsinki Photo Festivalissa. Hän sai äskettäin maininnan korkeasti arvostettuna taiteilijana Belfast Photo Festivalissa, ja hänen töitään on esitetty Loupe Magazine -lehdessä ja Fast Forward – Women in Photography -projektissa. Hänen töitään on tulossa näytteille Chania International Photo Festivalille ja Torquay’s Artizan galleriaan tänä vuonna. Tällä hetkellä hän työskentelee kirjan parissa, jonka hän toivoo saavansa julkaistuksi vuonna 2021.

SARI

SOININEN

Finland

Transcendent Country of the Mind (Sinnets Transcendenta Land)
“I början av tjugoårsåldern experimenterade jag regelbundet och överdrivet med LSD och upplevde så småningom en långvarig psykotisk episod som fick allvarliga konsekvenser för mitt eget liv, men som också grundligt förändrade mitt sätt att uppfatta världen och verkligheten själv. Under denna tid övergav jag alla mina världsliga ägodelar; jag konfronterade helvetets demoner och fick se himlens underverk; jag reste genom tid och rum; jag kikade bakom verklighetens ridå – utan rädsla. Jag var odödlig. Jag var orädd. I dag, efter att ha återhämtat mig helt från upplevelsen, har min förståelse av verkligheten förändrats för alltid. Jag har varit på den andra sidan, på gott och ont. Jag har levt i fullständig oräddhet, vilket för mig innebär att inte vara rädd för vad framtiden bär med sig. Att djärvt leva i nuet, att se på andra sidan, oförskräckt inför vad man kommer att möta.” Sari Soininen

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Sari Soininen (född 1991 i Raisio) är en finsk fotograf bosatt i Bristol, Storbritannien. Hennes färgglada, utomvärldsliga fotografier bygger på filosofiska tankar och personliga mystiska upplevelser. Hennes intresse ligger i att ge betraktaren alternativa sätt att se verkligheten och omvärlden. Sari har en BA i fotografi från Lahti Institute of Design (2014), hon genomförde utbytesstudier vid Edinburgh College of Art (2013) och studerar för närvarande MA Photography vid UWE Bristol (2021). Efter att ha avslutat sin BA-examen inledde Sari en karriär inom grafisk design, eventfotografering och animation. År 2019 bestämde hon sig för att satsa på konstfotografering och påbörjade sin magisterexamen. Sari är en framväxande konstnär vars senaste arbete har kommit med på slutlistan på British Photography Awards och Helsinki Photo Festival. Hon fick nyligen ett pris som en högt rekommenderad konstnär av Belfast Photo Festival, hon har fått verk presenterade för Loupe Magazine & Fast Forward – Women in Photography, och hennes verk kommer i år att presenteras på Chania International Photo Festival och i Torquays Artizan-galleri. Hon arbetar för närvarande på en bok som hon hoppas ska publiceras 2021.