NIKITA

TERYOSHIN

Russia

Nothing Personal – the Back Office of War
Every day on the news we are confronted with pictures of war and destruction and the expenditure on armaments is setting new records year after year. Let‘s take a look at the other side of the subject – behind the curtains of the global defense business. Nothing Personal shows the back office of war, which is the complete opposite of a battlefield: an oversized playground for adults with beer, vine, finger food, and shiny weapons. Dead bodies here are mannequins or pixels on screens of a huge number of simulators where also bazookas and machine guns are plugged in. War action is staged in an artificial environment in front of a tribune full of high-ranked guests, ministers, heads of states, generals, and traders. Nikita Teryoshin deliberately doesn’t show faces. It is not the artist’s intention to fix everything upon a certain person but shows the system. The anonymized traders with weapons covering their heads could be seen as a reference to John Heartfield’s anti-war drawing from the 1930s before World War Two, Dangerous Dining Companions. Teryoshin likes the idea of this symbolism. In the worst case, you will find these weapons on real battlefields someday, in civil wars, or in the hands of dictators oppressing their own people. Most of the companies are also working in the civil sector and most of the developments you can also find in your everyday life, beginning with computers and the internet, the list is endless. The pictures have been taken at 13 highly exclusive defense exhibitions between 2016 and 2019 in Europe, Africa, Asia, North and South America (Poland, Belarus, South Korea, Germany, France, South Africa, China, United Arab Emirates, Peru, Russia, Vietnam, and the United States). Nothing Personal has been exhibited in Strasbourg, France, Biel and Geneva in Switzerland and has been supported by the German VG Bildkunst research grant in 2018 and the PH Museum Grant in 2019. Teryoshin believes that the project fits the Festival’s topic in a sarcastic way.

AUTHOR BIOGRAPHY
Nikita Teryoshin describes his photography work as “street, documentary and everyday horror”. Raised first in St. Petersburg and then in Dortmund, where he earned a BA in Photography, Teryoshin is currently based in Berlin. Teryoshin worked for four years on his first long-term project about the German industrial dairy cow. The way of treatment and the artificial world cows are living in, reminded him of the Matrix movies. “It was shocking to realize what humans are willing to do to an inferior creature in the name of efficiency”, Teryoshin expresses. The series was published on the cover of the German VICE Magazine and widely discussed on the internet. The next long-term project was Nothing Personal – the Back Office of War. Between 2016 and 2019 Teryoshin visited 13 Defence Fairs in 12 countries to give an insight into the global arms trade, supported by the VG Bildkunst and PH Museum Grant. In September 2019 he participated in the Joop Swart Masterclass in Amsterdam and started to work on his new series I’ve never been to Russia. He works as a freelance photographer for magazines such as SZ Magazin, ZEIT Magazin, GQ, Spiegel and Stern. His personal projects have been published in VICE, Le Monde M, Vrij Nederland, ZEIT Magazin, GUP Magazine (NL), WIRED, and Süddeutsche Zeitung. His first solo exhibition took place in Strasbourg, France, at La Chambre in September 2017. In 2019 he won the first prize at the Miami Street Photography Festival and PH Museum Grant First Prize with the Nothing Personal series.

NIKITA

TERYOSHIN

Venäjä

Nothing Personal – the Back Office of War
Joka päivä kohtaamme kuvia sodasta ja tuhosta, ja varusteluun menevät rahat saavuttavat uuden ennätyksen vuosi vuodelta. Katsotaanpa aiheen takapuolelle – globaalin puolustuskaupan verhojen taakse. Nothing Personal näyttää sodan taustatoimintaa, joka on täysin vastakohtaista taistelukentälle: ylimitoitettu leikkikenttä aikuisille oluen, viinin, sormiruoan ja kiiltävien aseiden parissa. Kuolleet ruumiit ovat täällä mannekiineja tai pikseleitä monien simulaattoreiden kuvaruuduissa, joissa näkyy myös bazookat ja konekiväärit. Sotatoimet on pantu näytteille keinotekoiseen ympäristöön korokkeen eteen, jossa istuu korkeassa asemassa olevia vieraita, ministereitä, valtionjohtajia, kenraaleja ja kauppiaita. Nikita Teryoshin ei tarkoituksella näytä kasvoja, koska taiteilijan tarkoituksena ei ole kiinnittää huomiota yhteen ihmiseen, vaan näyttää systeemi. Anonyymit kauppiaat, joiden päitä peittävät aseet, voidaan ymmärtää viittauksena John Heartfieldin sodanvastaiseen maalaukseen vuodelta 1930, Dangerous Dining Companions, ennen toista maailmansotaa. Teryoshin pitää tästä symboliikan ideasta. Pahimmassa tapauksessa nämä aseet voivat löytyä jokin kaunis päivä todelliselta taistelukentältä, sisällissodasta tai diktaattorien käsistä alistamassa omaa kansaansa. Useimmat näistä firmoista toimivat myös siviilipuolella, ja monia tuotteita löytyy myös jokapäiväisestä elämästä, kuten tietokoneet ja internet. Kuvat on otettu 13 eksklusiivisesta puolustusnäyttelystä vuosien 2016 ja 2019 välillä Europassa, Afrikassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa (Puolassa, Valko-Venäjällä, Etelä-Koreassa, Saksassa, Ranskassa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Yhdistyneissä arabiemiraateissa, Perussa, Venäjällä, Vietnamissa ja Yhdysvalloissa). Nothing Personal on ollut näytteillä Strasbourgissa, Ranskassa; Bielissä ja Genevessä, Sveitsissä; ja se on saanut German VG Bildkunstin tutkimusapurahan vuonna 2018 ja PH Museumin apurahan vuonna 2019. Teryoshin uskoo, että projekti sopii sarkastisesti festivaalin teemaan.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Nikita Teryoshin kuvailee valokuvaustaan ilmauksella “katu, dokumentti ja jokapäiväiset kauhut”. Hän kasvoi ensin Pietarissa ja sitten Dortmundissa, jossa hän suoritti Bachelor-opinnot valokuvauksesta. Teryoshin asuu tällä hetkellä Berliinissä. Hän käytti neljä vuotta ensimmäiseen pitkäaikaisprojektiinsa, joka käsitteli Saksan teollisuuden lypsykarjaa. Lehmien käsittely ja niiden keinotekoinen maailma muistutti häntä Matrix-elokuvista. “Oli järkyttävää nähdä, mitä ihmiset ovat valmiita tekemään alemmalle luontokappaleelle tehokkuuden nimissä”, Teryoshin kertoo. Sarja julkaistiin saksalaisen VICE-lehden kannessa, ja siitä keskusteltiin laajasti internetissä. Seuraava pitkäaikaisprojekti oli Nothing Personal – the Back Office of War. Vuosien 2016 ja 2019 välillä Teryoshin kävi 13 eksklusiivisessa puolustusnäyttelyssä 12 eri maassa saadakseen paremman kuvan globaalista asekaupasta. Hän sai avustusta seuraavista ohjelmista: German VG Bildkunst ja PH Museum Grant. Syyskuussa vuonna 2019 hän osallistui Joop Swartin Masterclass -ohjelmaan Amsterdamissa ja aloitti uuden sarjan “I’ve never been to Russia”. Hän työskentelee vapaana valokuvaajana esim. seuraaville lehdille: Z Magazin, ZEIT Magazin, GQ, Spiegel ja Stern. Hänen henkilökohtaisia projektejaan on julkaistu eri lehdissä: VICE, Le Monde M, Vrij Nederland, ZEIT Magazin, GUP Magazine (NL), WIRED, ja Süddeutsche Zeitung. Hänen ensimmäinen oma näyttelynsä oli Strasbourgissa, Ranskassa, La Chambressa syyskuussa 2017. Vuonna 2019 hän voitti ensimmäisen sijan Miami Street Photography Festivalissa ja PH Museumin apurahan 1. sijan Nothing Personal -työllään.

NIKITA

TERYOSHIN

Ryssland

Nothing Personal – the Back Office of War – Inget personligt – krigets back office
I nyheter möts vi varje dag av bilder om krig och destruktion, och kostnaderna för beväpningkostnaderna slår nya rekord år för år. Låt oss ta en titt på andra sidan om saken – den globala försvarsindustrin bakom ridån. Nothing Personal förevisar back office -sidan av krig, som är den totala motsatsen till slagfält: den är en överdimensionerad lekplats för vuxna med öl, vin, plockmat och blanka vapen. Döda kroppar är där mannekengär eller pixlar på skärmar av enormt många simulatorer, där även bazookor och maskingevär är sammankopplade. Krigsförlopp iscensätts i en artificiell omgivning framför en tribun med högsatta gäster, ministrar, statsöverhuvud, generaler och affärsmän. Nikita Teryoshin lämnar ansikten ovisade – med flit. Konstnärens intention är inte att fästa allt vid en viss person, utan han visar systemet. De anonymiserade köpmän och försäljare av vapen som täcker sin huvud kan anses hänvisa till John Heartfields antikrigteckning Dangerous Dining Companions från 1930-talet innan andra världskriget. Teryoshin gillar idén i denna symbolism. I värsta fallet skall man hitta nån dag dessa vapen på riktiga slagfält i inbördeskrig eller i händerna på diktatorer som förtrycker sina egna folk. Största delen av dessa företag är aktiva på den civila sektorn och de flesta av utvecklade artiklarna kan man hitta i det vardagliga livet, inledningsvis i datorer och på internet, listan är oändlig. Dessa bilder togs på 13 ytterst exklusiva försvarsutställningar mellan åren 2016 och 2019 i Europa, Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika (Polen, Vitryssland, Sydkorea, Tyskland, Frankrike, Sydafrika, Kina, Förenta Arabemiraterna, Peru, Ryssland, Vietnam och Förenta staterna). Nothing Personal har förevisats i Strassburg i Frankrike, samt i Biel och Genève i Schweiz. Serien har stötts av den tyska VG Bildkunst med ett utforskarstipendium år 2018 och PH Museums stipendium 2019. Teryoshin tror på att detta projekt passar in i festivalens tema på ett sarkastiskt sätt.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Nikita Teryoshin beskriver sitt fotograferande som ”gatu-, dokumentär- och vardaghorror”. Han växte upp till en början i St. Petersburg och sen i Dortmund, där han tog sitt kandidatexamen i fotografi. Nyförtiden lever Teryoshin i Berlin. Teryoshin arbetade i fyra år på sitt första långa projekt om tyska mjölkkor i mejeriindustrin. Sättet på vilket korna behandlades och deras konstgjorda omgivning påminde honom om Matrixfilmer. ”Det var chockerande att realisera vad allt människan är redo att göra åt en underlägsen varelse i effektivitetets namn.” så uttrycker Teryoshin sina tankar. Serien offentliggjordes på den tyska veckotidningen VICEs förstasida, och den diskuterades allmänt på internät. Hans nästa långstidsprojekt var Nothing Personal – The Back Office of War. Mellan åren 2016-2019 besökte Teryoshin 13 försvarsmässor i 12 olika länder med hjälp av ett stipendium av VG Bildkunst och PH Museum för att få en inblick och en insikt i och om den globala vapenhandeln. I september 2019 tog han del i Joop Swart mästerklass i Amsterdam och inledde arbetet på sin nya serie I’ve never been to Russia (Jag har aldrig besökt Ryssland). Han arbetar som freelancefotograf för olika tidskrifter såsom: SZ Magazin, ZEIT Magazin, GQ, Spiegel och Stern. Hans personliga projekt har publicerats i VICE, Le Monde M, Vrij Nederland, ZEIT Magazin, GUP Magazine (Nederländerna), WIRED, och Süddeutsche Zeitung. Hans första soloutställning hölls i Strassburg i Frankrike på La Chambre i september 2017. År 2019 vann han första priset på Miami Street Photography Festival och PH Museums stipendiet för första priset med serien Nothing Personal.