MARIA

KONSTANSE

BRUUN 

Norway

Then and in Between Now
These photographs are part of a personal project about my mum, who was diagnosed with paranoid schizophrenia when I was five years old. A few years ago, my mum’s physical health started to deteriorate, which meant she gradually became more physically disabled. Due to the nature of her mental illness, she refused to accept the appropriate medical investigation, until she was diagnosed with terminal lung cancer in May 2018. These photographs are portraying my mum’s increasing struggle with physical illness and disability, on top of the mental illness that had been a lifelong struggle for her. Since learning that my mum was terminally ill, photographing her became even more important to me. Besides having memories of her and her life for my personal future records, it got me closer to her and her narrative of reality, which increased my understanding and respect for her struggle. Part of her sadness in life was the feeling of not being understood by the rest of the world, which I can imagine must be similar for many people who suffer from a personality disorder. With paranoid schizophrenia in particular, the logics of social interactions often aren’t the same as for other people, which can make communication with others challenging. As a consequence, my mum didn’t trust the medical staff enough to take any of the medication or pain killers that were prescribed to her, or even the diagnosis she was given. This caused her a lot of suffering the last few months of her life, which was difficult for me to accept. My mum passed away on the 3rd of November 2018. Maria Konstanse Bruun

AUTHOR BIOGRAPHY
Maria Konstanse Bruun is an artist and a photographer from Norway. Maria’s art practice ranges from documentary-style photography to carefully constructed performance-based photographic self-portraiture and appropriation of found images and objects to create new work. Maria’s work revolves around the uncertain nature of the boundaries between the physical and the metaphysical self, and the self and its surroundings. She studied Photography at Arts University of Bournemouth, United Kingdom, and has an MA in Social Anthropology and BA in psychology from the University of Oslo, Norway.

MARIA

KONSTANSE

BRUUN 

Norja

Then and in Between Now
Nämä valokuvat ovat osa henkilökohtaista projektia äidistäni, jolla todettiin paranoidinen skitsofrenia, kun olin viisi vuotta vanha. Muutama vuosi sitten äitini fyysinen terveys alkoi huonontua, hänen voimansa hupenivat vähitellen. Psyykkisen sairauden luonteen mukaisesti hän kieltäytyi asianmukaisista tutkimuksista, kunnes hänellä todettiin keuhkosyöpä toukokuussa 2018. Nämä valokuvat kuvailevat äitini lisääntyvää taistelua fyysisen sairauden voimattomuuden kanssa psyykkisen sairauden ohella, jonka kanssa hän oli kamppaillut koko elämänsä ajan. Kun sain tietää, että äidilläni oli parantumaton tauti, valokuvista tuli vielä tärkeämpiä. Kun keräsin näin muistoja hänestä ja hänen elämästään itselleni tulevaisuuden varalle, tulimme läheisemmiksi, ja ymmärsin paremmin hänen todellisuuttaan ja osasin paremmin kunnioittaa hänen taisteluansa. Osa hänen surumielisyydestään koko hänen elämänsä aikana johtui siitä tunteesta, että muu maailma ei ymmärtänyt häntä. Voin hyvin kuvitella, että monille, jotka kärsivät persoonallisuushäiriöstä, tunne on samankaltainen. Erityisesti paranoidiseen skitsofreniaan sairastuneille sosiaalisen kanssakäymisen logiikka on usein erilaista kuin muille ihmisille, mikä saattaa tehdä kommunikaatiosta muiden kanssa haastavaa. Sen seurauksena äitini ei luottanut lääketieteelliseen henkilökuntaan tarpeeksi ottaakseen lääkkeitä, esim. kipulääkkeitä, joita hänelle määrättiin. Hän ei myöskään uskonut diagnooseja. Tämä aiheutti hänelle paljon kärsimystä hänen elämänsä viimeisinä kuukausina, mikä minun oli vaikea hyväksyä. Äitini kuoli 3. marraskuuta vuonna 2018. Maria Konstanse Bruun

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Maria Konstanse Bruun on norjalainen taiteilija ja valokuvaaja. Marian työt ulottuvat dokumentinkaltaisesta valokuvauksesta huolellisesti konstruoituihin, performanssiin perustuviin omakuviin sekä löydetyistä kuvista ja kohteista uudeksi tehtyihin töihin. Marian työ pyörii fyysisen ja metafyysisen oman itsensä, ja oman itsensä ja sen ympäristön epäselvien rajojen ympärillä. Hän opiskeli taidetta Bournemouthin Taideyliopistossa, Iso-Britanniassa, ja hänellä on sosiaalisen antropologian MA sekä Oslon (Norja) yliopiston psykologian BA.

MARIA

KONSTANSE

BRUUN 

Norge

Then and in Between Now – Då och Mellan Nu
Fotografierna är en del av ett personligt projekt om min mamma som fick diagnosen paranoid schizofreni när jag var fem år gammal. För några år sedan började min mammas fysiska hälsa försämras, vilket innebar att hon gradvis blev mer funktionshindrad. På grund av karaktären av hennes psykiska sjukdom vägrade hon att acceptera lämplig medicinsk utredning, ända tills hon fick diagnosen obotlig lungcancer i maj 2018. Dessa fotografier skildrar min mammas ökande kamp med fysisk sjukdom och funktionshinder, utöver den psykiska sjukdom som hade varit en livslång kamp för henne. Sedan jag fick veta att min mamma var obotligt sjuk blev det ännu viktigare för mig att fotografera henne. Förutom att jag fick minnen av henne och hennes liv för mina framtida personliga arkiv, kom jag närmare henne och hennes berättelse om verkligheten, vilket ökade min förståelse och respekt för hennes kamp. En del av hennes sorg i livet var känslan av att inte bli förstådd av resten av världen, vilket jag kan tänka mig måste vara liknande för många människor som lider av en personlighetsstörning. Med paranoid schizofreni i synnerhet är logiken i sociala interaktioner ofta inte densamma som för andra människor, vilket kan göra kommunikation med andra utmanande. Som en följd av detta litade min mamma inte tillräckligt mycket på sjukvårdspersonalen för att ta någon av de mediciner eller smärtstillande medel som skrevs ut åt henne, och inte ens på den diagnos hon fick. Detta orsakade mycket lidande för henne under de sista månaderna av hennes liv, vilket var svårt för mig att acceptera. Min mamma avled den 3 november 2018. Maria Konstanse Bruun

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Maria Konstanse Bruun är en konstnär och fotograf från Norge. Marias konstutövning sträcker sig från fotografi i dokumentär stil till noggrant konstruerade performancebaserade fotografiska självporträtt och appropriering av upphittade bilder och föremål för att skapa nya verk. Marias arbete kretsar kring den osäkra karaktären hos gränserna mellan det fysiska och det metafysiska jaget, och mellan jaget och dess omgivning. Hon studerade fotografi vid Arts University of Bournemouth i Storbritannien och har en MA i social antropologi och BA i psykologi från Oslo universitet i Norge.