LAURA

PANNACK

United Kingdom

Baruch
At the age of 16 Baruch chose to leave his Orthodox Jewish community and to study at university. The dramatic and challenging decision forced him to question his identity and future. Einstein says: “The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing”. The project explores how we choose our paths in life and questions how much control we have to change who we will become.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Laura Pannack’s art focuses on social documentary and portraiture and seeks to explore the complex relationship between subject and photographer. Many of her projects focus on youth and time. She is interested in exploring vulnerability whilst empowering those she collaborates with. She wants to build a genuine relationship to develop an environment where people can relax and reveal an authentic and unconscious reaction to the camera. Laura aims to dig beneath the surface and get behind the stereotype of the image of a person. She is driven by research-led, self-initiated projects that push her both as an artist and as an individual. She needs to question what she doesn’t understand and access worlds closed off to her. Laura is drawn to adventure, she wants to roam and play with the limitations and dynamics of photography as an art and as an act. She largely shoots on analog film, allowing the process to be organic rather than being predefined by fixed ideas, thus removing additional pressure on the sitter. She tries to understand the lives of those she captures and to present them creatively. Laura is a firm believer that time, trust and understanding are the key to portraying subjects truthfully, as such, and many of her projects develop over several years. Her work aims to tell and inspire stories. “I want to connect and emotionally engage with you”, Laura expressed.

LAURA

PANNACK

Iso-Britannia

 

Baruch
16 vuoden iässä Baruch päätti jättää ortodoksi-juutalaisen yhteisön ja mennä opiskelemaan yliopistoon. Dramaattinen ja haastava päätös pakotti hänet kyseenalaistamaan oman identiteettinsä ja tulevaisuutensa. Einstein sanoo: “On tärkeää, ettei lopeta kyselemistä. Siihen on syy, miksi sellainen asia kuin uteliaisuus on olemassa.” Projekti tutkii, miten valitsemme omat elämäntiemme, ja miettii, kuinka paljon itse pystymme vaikuttamaan siihen, mikä meistä tulee.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Laura Pannackin taide keskittyy sosiaaliseen dokumentaatioon ja muotokuviin sekä tutkii kohteen ja valokuvaajan monimutkaista suhdetta. Monet hänen projekteistaan keskittyvät nuoruuteen ja aikaan. Häntä kiinnostaa haavoittuneisuuden tutkiminen samalla, kun hän vahvistaa niitä, joiden kanssa hän tekee yhteistyötä. Hän haluaa rakentaa aidon suhteen kehittääkseen ympäristön, jossa ihmiset voivat rentoutua ja reagoida autenttisesti ja tiedostamattomasti kameraan. Laura haluaa kaivaa pinnan alta ja päästä henkilön stereotyyppisen ihmiskuvan taakse. Häntä motivoi tutkimus ja omat projektit, jotka edistävät häntä taiteilijana ja henkilönä. Hän kyseenalaistaa sen, mitä ei ymmärrä, hän haluaa päästä perille maailman salaisuuksista. Lauraa kiinnostaa seikkailu, hän haluaa vaeltaa ja leikkiä valokuvan rajoituksilla ja dynamiikalla. Hän kuvaa enimmäkseen analogisti, haluten prosessin olevan luonnollinen eikä etukäteen valmiiksi suunniteltu, poistaen näin painetta kuvattavalta. Hän yrittää ymmärtää kuvattavien elämää ja esittää niitä luovalla tavalla. Laura uskoo varmasti, että aika, luottamus ja ymmärrys ovat edellytyksiä uskottavalle muotokuvaukselle, ja monet hänen projekteistaan kehittyvätkin useiden vuosien kuluessa. Hänen työnsä pyrkivät kertomaan ja inspiroimaan tarinoita. “Haluan olla tunneyhteydessä sinuun”, Laura sanoo.

LAURA

PANNACK

Storbritannien

Baruch
I 16-års ålder lämnade Baruch sin judisk-ortodoxa gemenskap och inledde studier på universitet. Detta dramatiska och utmanande beslut tvingade honom att ifrågasätta sin identitet och framtid. Einstein säger: ”The important thing is not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.” (Det viktiga är att inte upphöra ställa frågor. Nyfikenhet har sina egna skäl att existera.) Projektet studerar hur vi väljer vår livsstig och det ifrågasätter hur mycket kontroll och makt vi har över att ändra på det vi skall bli.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Laura Pannacks konst fokuserar sig på dokumentär och porträtt. Den försöker utforska det komplexa förhållandet mellan det / den fotograferade och fotografen. Många av hennes projekt riktar uppmärksamheten på unga och tid. Hon intresserar sig för studier av sårbarhet. Samtidigt vill hon stärka de som hon samarbetar med. Hon vill bygga upp ett äkta förhållande för att kunna få till en omgivning där folk kan slappna av och avslöja autentiska och omedvetna reaktioner mot kameran. Laura syftar till att gräva djupare under ytan och landa bakom den stereotypiska bilden av en människa. Hon drivs av studieorienterade och självinledda projekt som knuffar henne vidare som konstnär och som individum. Hon har ett behov att ställa frågor om det hon inte förstår, och hon vill tillträda världar som står lyckta för henne. Laura känner drag för äventyr, hon vill ströva omkring och leka med begränsningar och dynamiken i fotograferandet som konst och som handling. Till stor del fotograferar hon med analog film, vilket tillåter att processen blir organisk istället av föruppfattade idéer. På det sättet avlägsnar hon stress hos den som sitter / står modell för att bli fotograferad. Hon strävar till att förstå livet av folk som hon fångar på film för att presentera dem på ett kreativt sätt. Laura tror fast på att tid, tillit och förståelse är nyckeln till att porträttera den eller det fotograferade sanningsenligt i och för sig. Således utvecklas många projekt till att fatta flera år. Hennes arbete strävar till att berätta och inspirera historier. ”Jag vill förknippa och engagera mig med dig.” så ger Laura uttryck för sina tankar.