INGEBORG
EVERAERD

Netherlands

Búsqueda
Since Ingeborg Everaerd’s son left their house to live in an assisted home, the distance between them has increased. Literally and figuratively. That’s why the artist wanted to go back once more to the country where her son was born. A search ~ búsqueda ~ for his roots. With a little hope that it would awaken something in him. “The chance that you build a bond with a place you left around your first birthday is small. And it doesn’t get bigger if your body and mind have suffered considerable scars because you were born 14 weeks early. I will let you travel. You will see the love that I cherish for my son,” expresses Ingeborg. This is a journey through Colombia, through the emotional world of a complicated, but loving mother-son relationship. Life as it is. A continuous search.

AUTHOR BIOGRAPHY
Ingeborg Everaerd is a visual storyteller, based in Amsterdam, drawn to the purity, vulnerability and authenticity of people all over the world. She likes to photograph people who might not appear to stand out in daily life but who carry an emotional or special story with them, often not knowing where they belong. As Ingeborg is genuinely interested and sympathies with her subjects, they feel that they can trust her and allow her into their personal lives. The connection with her subjects and being invited to be a small part in their lives is what makes Ingeborg’s photographs unique and special. The surroundings where these people live play an essential role in her images. By creating an aesthetically strong image, Ingeborg captures the interest of the viewer.

INGEBORG
EVERAERD

Alankomaat

Búsqueda
Kun Ingeborg Everaerdin poika lähti kotoa tuettuun asuntoon, he etääntyivät enemmän toisistaan, kirjaimellisesti ja konkreettisesti. Siksi taiteilija halusi uudestaan palata maahan, jossa hänen poikansa syntyi. Etsien ~ búsqueda ~ hänen juuriaan. Toivoen, että se herättäisi pojassa jotakin. “Todennäköisyys, että luot suhteen paikkaan, josta lähdit ensimmäisen syntymäpäiväsi aikoihin, on pieni. Eikä se parane, kun kehosi ja mielesi ovat arpeutuneet, koska synnyit 14 viikkoa liian aikaisin. Annan sinun mennä. Näette rakkauteni, jota vaalin pojalleni,” Ingeborg kertoo. Tämä on matka Kolumbiaan, tunteellisen ja monimutkaisen, mutta rakastavan äiti-poika-suhteen läpi. Elämä sellaisena kuin se on. Jatkuvana etsintänä.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Ingeborg Everaerd on visuaalinen tarinankertoja. Hän asuu Amsterdamissa ja on kiinnostunut maailmanlaajuisesti ihmisistä, jotka ovat aitoja, haavoittuvaisia ja autenttisia. Hän valokuvaa mielellään ihmisiä, jotka eivät erotu jokapäiväisessä elämässä, mutta jotka pitävät sisällään emotionaalista tai muuten erikoista tarinaa eivätkä aina tiedä, mihin he kuuluvat. Koska Ingeborg on aidosti kiinnostunut heistä ja osoittaa sympatiaa kuvattavilleen, he luottavat häneen ja päästävät hänet yksityiselämäänsä. Hänen suhteensa kuvattaviinsa ja kutsu olla pieni osa heidän elämäänsä tekee Ingeborgin kuvista ainutlaatuisia ja erityisia. Ympäristöt, joissa nämä ihmiset elävät, ovat olennaisia hänen kuvilleen. Kun hän luo esteettisesti vahvan kuvan, hän saa katsojat kiinnostumaan.

INGEBORG
EVERAERD

Nederländerna

Búsqueda – Sökandet
Efter att Ingeborg Everaerds son flyttade hemifrån för att bo i ett servicehem blev avståndet mellan dem allt större. Bokstavligen och bildligt. Det var orsaken till att konstnären ville än en gång återvända till landet där hennes son föddes. Ett sökande ~ búsqueda ~ för hans rötter. Med ett litet hopp om att detta skulle väcka nåt i honom. ”Chansen att du skulle kunna binda ett band med platsen som du lämnade kring din första födelsedag, är ju liten. Och den blir inte större av att din kropp och ditt sinne blivit ärrade i avsevärd mån, ty du föddes ju 14 veckor för tidigt. Jag låter dig färdas. Du kommer att se den kärlek jag har för min son.” uttrycker Ingeborg sig. Detta är en resa genom Colombia, genom en kompliserad värld av känslor, men en resa av en kärleksfull relation mellan mor och son. Liv såsom det är. Ett pågående sökande.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Ingeborg Everaerd berättar historier med bilder och hon bor i Amsterdam. Hon dras till renhet, sårbarhet och äkthet hos människor världen runt. Hon gillar att fotografera människor som inte är iögonenfallande i vardagslivet, men som bär på en emotionell eller annars speciell berättelse, människor som ofta inte vet vart de tillhör. Eftersom Ingeborg genuint intresserar sig för temana i sina projekt vågar subjekten lita på henne och låta henne stiga in i sina personliga liv. Det som gör Ingeborgs fotograferande unikt och speciellt är hennes förhållande till de människor som hon fotograferar, och att hon blir inbjuden in i deras liv. Omgivningen där dessa människor lever spelar en väsentlig roll i hennes bilder. Genom att skapa en estetiskt kraftig bild, fångar Ingeborg tittarens intresse.