ILIR

TSOUKO

Albania

Starting Over: From the Donbass to Chernobyl
Some 1.5 million internally displaced persons have fled from eastern Ukraine to other parts of the country since the outbreak of war five years ago. The war has taken away not only their homes and jobs but also their future. The little money they receive from the state is hard enough to survive. And so they are on their own. In need, some of them are drawn to a place that was itself the scene of a catastrophe: the villages around the Chernobyl exclusion zone. Secluded and economically dependent, they promise them a chance to start all over again. Two catastrophes, two fates: those who remained, who lost everything then and now lead a shadowy existence. The newcomers, who are left on their own when they start afresh. People with the same story that brings them together. Although they are among the victims of the two greatest disasters Ukraine has experienced since its inception, they are now among the weakest. It is almost a bit cynical that they should live together. The villages where Alexeij and Roma start again after the war are among those over which the wind carried the radioactive cloud in the days after the disaster. This is where the fields, schools, and roads are, where the rain falls, making the region uneconomical to this day. This was a difficult fate for the people, who at that time lived almost exclusively on agriculture. At that time, the zones were set up to protect the inhabitants, but now they have become a burden. More than 30 years after its release, radiation is still really dangerous for very few people. However, the restrictions on economic activity that have accompanied the creation of the zones are still preventing the development of the region. In this way, the public efforts made in response to the accident have become the seed of later problems.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Ilir Tsouko (b.1990, Albania) is a documentary photographer and visual storyteller based in Berlin and Tirana. He is working on long-term projects revolving around perception and creation of identity with its ever-changing shapes. Migration, social issues, and political events that can be reflected directly into the society are subjects that he mostly follows. Ilir studied Photojournalism & Documentary Photography at Hochschule Hannover – University of Applied Sciences and Arts. During this period he has been working for the Magnum Photographers Enri Canaj and Chien-Chi Chang. Before that, he finished his MSc in Health Sciences at CNAM University-Paris/Athens. Ilir’s work has been published by notable publications such as The Guardian, Fluter, Vice, The Calvert Journal, der Freitag, TAZ, WOZ, Republik, ROM, Agenda Magasin, Are We Europe Magazine, Datum, Lifo, DLF, and other mostly European magazines and newspapers. Ilir is collaborating with different NGOs and Foundations like MSF, Amnesty International, Mission Lifeline, Border Violence Monitoring, Heinrich-Böll-Stiftung, ERSTE Foundation and Bundeszentrale für politische Bildung.

ILIR

TSOUKO

Albania

 

Starting Over: From the Donbass to Chernobyl
Noin 1,5 miljoonaa maansisäistä pakolaista on paennut Ukrainan itäpuolelta toisiin osiin maassa sen jälkeen, kun sota alkoi viisi vuotta sitten. Sota vei heiltä kotien ja työpaikkojen lisäksi tulevaisuuden. Sillä vähällä rahalla, minkä he saavat valtiolta, on vaikea pysyä hengissä. Joten he ovat omillaan. Hädissään jotkut ovat ajautuneet paikalle, joka oli itse katastrofin näyttämö: kyliin Tšernobylin kieltoalueen ympärillä. Eristäytyneinä ja taloudellisesti riippuvaisina he toivovat mahdollisuutta aloittaa uudestaan. Kaksi katastrofia, kaksi kohtaloa: he, jotka jäivät, menettivät kaiken, ja elävät nyt syrjittyä elämää. Uudet asukkaat, jotka ovat omillaan, kun aloittavat uuden elämän. Ihmiset, joilla on sama tarina, joka yhdistää heitä. Vaikka he ovat kahden suurimman katastrofin uhreja, mitä Ukrainalle on tapahtunut sen alkuajoista, he ovat nyt heikoimpien joukossa. Oikeastaan on hieman kyynistä, että he asuvat yhdessä. Kylät, joissa Alexej ja Roma aloittivat uuden elämän sodan jälkeen, kuuluvat niihin, joiden yli tuuli kantoi radioaktiivisen pilven onnettomuuden jälkeisinä päivinä. Kaikki nämä pellot, koulut ja tiet, paikat joissa sataa, ovat vielä tänäkin päivänä epätaloudellisia paikkoja. Tämä oli vaikea kohtalo ihmisille, jotka elivät lähes ainoastaan maatalouden varassa. Siihen aikaan vyöhykkeet muodostettiin ihmisten turvaksi, mutta nyt niistä on tullut taakka. Yli kolmenkymmenen vuoden jälkeen radioaktiivisuus on vieläkin hyvin vaarallista pienelle määrälle ihmisiä. Taloudellisen toiminnan rajoitukset, jotka ovat myötäilleett vyöhykkeitä, estävät edelleenkin alueen kehityksen. Näin julkiset ponnistelut onnettomuuden jälkeen olivat myöhempien ongelmien alku.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Ilir Tsouko (synt. 1990, Albaniassa) on dokumenttivalokuvaaja ja visuaalinen tarinankertoja, joka asuu Berliinissä ja Tiranassa. Hän työskentelee pitkäaikaisprojektien parissa, jotka liikkuvat identiteetin havaitsemisen ja luomisen ympärillä sen jatkuvasti muuttuvien muotojen mukana. Migraatio, sosiaaliset aiheet ja poliittiset tapahtumat, jotka voidaa heijastaa suoraan yhteiskuntaan, ovat aiheita, joita hän useimmiten seuraa. Ilir opiskeli valokuvajournalismia ja dokumentaatiovalokuvausta Hannoverin ammattikorkeakoulussa. Tänä aikana hän on työskennellyt Magnum-valokuvaajille Enri Canaj ja Chien-Chi Chang. Tätä ennen hän valmistui terveystieteistä oppilaitoksesta nimeltä MSc in Health Sciences CNAM University-Paris/Athens. Ilirin töitä ovat julkaisseet sellaiset tunnetut julkaisut kuin The Guardian, Fluter, Vice, The Calvert Journal, der Freitag, TAZ, WOZ, Republik, ROM, Agenda Magasin, Are We Europe Magazine, Datum, Lifo, DLF ja muut useimmiten eurooppalaiset aikakaus- ja sanomalehdet. Ilir tekee myös yhteistyötä sellaisten yritysten ja järjestöjen kanssa kuin NGOs, MSF, Amnesty International, Mission Lifeline, Border Violence Monitoring, Heinrich-Böll-Stiftung, ERSTE Foundation, Bundeszentrale für politische Bildung.

ILIR

TSOUKO

Albanien

Starting over: From the Donbass to Chernobyl – Att börja om på nytt: från Donetsk till Tjernobyl
Efter att kriget bröt ut för fem år sen i östra Ukraina har över 1,5 miljoner människor tvångsförflyttats till olika orter i landet. De har inte enbart berövats sina hem och arbeten, utan även sin framtid. Den lilla slanten som de får av staten räcker knappt till att överleva. De får stå för sig själv. På grund av nödsituationen har några flyttat till platser som tidigare var scenen för en katastrof: till byar runt det stängda Tjernobylområdet. Ensliga och ekonomiskt beroende som de är, så har de beviljats löfte att få börja om på nytt. Två katastrofer, två öden: de som blev kvar, de som förlorade allt då och nu, just de för ett skuggartat liv; nykommlingarna, som är lämnade åt att stå för sig själv då de börjar med allt på nytt. De är människor som delar på samma historia och detta för dem samman. Även om de tillhör offren av Ukrainas två allra största katastrofer, så är de nu en del av de allra svagaste. Det är nästan litet cyniskt att de nu skall leva tillsammans. Byn där Alexeij och Roma inleder det nya livet efter kriget, den tillhör de byar över vilka vinden blåste och förde med sig radioaktivt damm under dagarna efter katastrofen. Det är just där dessa åkrar, skolor och vägar finns, där regnet faller och gör området olönsamt än idag. Det är det tunga ödet av människorna som dåförtiden levde nästan enbart av lantbruk. Under den tiden upprättades gränslinjer för att skydda invånare, men nu har gränserna blivit till en börda. Nu, över 30 år efter utsläppet, är radiationen ännu verkligen farlig för få människor. Emellertid de begränsningar som påföljde skapandet av skyddszon, de förhindrar nu utvecklandet av regionens ekonomiska aktivitet. På det sättet utgör de officiella strävanden som vidtogs efter olyckan frön till senare problem.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Ilir Tsouko (f. 1990 i Albanien) är en dokumentärfotograf och visuell berättare som bor i Berlin och Tirana. Han sysslar med långtidsprojekt beträffande iakttagelseförmåga och utformandet av identitet i dess jämt varierande former. Migration, sociala frågor och politiska händelser kan direkt återspeglas i samhället, och dessa är teman som han mest uppföljer. Ilir studerade fotojournalism och dokumentärfotografi på Hochschule i Hannover / University of Applied Sciences and Arts. Under studieperioden jobbade han för fotograferna Enri Canaj och Chien-Chi Chang. Innan den tid hade han tagit magisterexamen i hälsovetenskap på CNAM University Paris / Athens. Ilirs verk has setts i framstående publikationer, såsom The Guardian, Fluter, Vice, The Calvert Journal, der Freitag, TAZ, WOZ, Republik, ROM, Agenda Magasin, Are We Europe Magazine, Datum, Lifo och DLF, samt i andra europeiska tidskrifter och tidningar. Ilir samarbetar hos olika icke-statliga organisationer och stiftelser, såsom MSF, Amnesty International, Mission Lifeline, Border Violence Monitoring, Heinrich Böll -Stiftung, ERSTE Foundation and Federal Agency for Civic Education i Tyskland.