GABRIELE

CECCONI

Italy

TiàWùK
TiàWùK is a visual research about the relation between psyche and environment in one of the smallest and richest countries in the world. Kuwait is a desert state in the Persian Gulf region inhabited by about four million people where only 2% of the land is cultivable. Despite having gone through the first television war in history 30 years ago, it is still the most underrepresented country in the narration of the Gulf area. Kuwait discovered oil wells in 1934 and after the Second World War quickly became one of the biggest exporters in the Gulf area. The population, which experienced economical wealth only recently, is suffering a psychological clash. The symptoms can be found in a materialist and dystopian vision of the surrounding world, giving shape to the concept of “economical fantasy”. This piece of work runs along the subtle border between reality and fiction and wants to show the extreme consequences of these conditions. What is fear? Is it possible to live without it? We have to observe that from a psychological point of view. Fear traces its roots in the past, in the movement of time and memory. According to Indian philosopher J. Krishnamurti, it’s only possible to be free of suffering by cutting the relation with the past. Only an innocent mind can be free of fear. Instead, the capitalistic and materialistic model conditioned minds and created false needs to project humans in the material world. As a result, it did not allow them to get in touch with themself. In Kuwait, these conditions are really strong because of the contrast between Islamic culture mixed up with capitalism and materialism in the context of a small, rich, and completely desert harsh country. Here, what is represented is the illusory way to dissimulate the fear to get in touch with the deepest part of the self through the creation of a dystopian and surreal reality that is able to fill the inner emptiness and psychological clashes.

AUTHOR BIOGRAPHY
Gabriele Cecconi (b.1985) is a documentary photographer interested in social, political and environmental issues. He first approached photography in 2014 and was selected by Camera Torino and Leica for a masterclass with the Magnum Photographer Alex Webb in 2015. After that, he had solo and collective exhibitions all around the world, and his works have been internationally awarded and featured in different magazines among which L’Espresso, Internazionale, D La Repubblica, The Caravan, and GUP Magazine. In parallel, he conducts research about the relation between culture, power, and representation and is interested in the pedagogic aspects of visual arts.

GABRIELE

CECCONI

Italia

 

TiàWùK
TiàWùK on visuaalinen tutkimus psyykeen ja ympäristön suhteesta toisiinsa yhdessä maailman pienimmistä ja rikkaimmista maista. Kuwait on valtio autiomaassa Persianlahden alueella. Siellä asuu noin neljä miljoonaa ihmistä ja vain noin 2 % maa-alasta on viljeltävää. Vaikka siellä käytiin ensimmäinen televisiossa nähty sota 30 vuotta sitten, se on vieläkin vähiten mainittu maa Persianlahdesta kertovissa tarinoissa. Kuwait löysi öljyä vuonna 1934, ja siitä tuli pian toisen maailmansodan jälkeen yksi suurimmista öljynviejistä Persianlahden alueella. Väestö, joka vasta äskettäin on tullut rikkaaksi, kärsii psykologisesta ristiriidasta. Oireet ilmenevät materialistisena ja dystooppisena visiona ympäröivästä maailmasta ja muodostavat ekonomisen fantasian konseptin. Tämä työ kulkee todellisuuden ja fiktion hienoisella rajalla ja haluaa näyttää näiden olosuhteiden äärimmäiset seuraukset. Mikä on pelkoa? Onko mahdollista elää ilman pelkoa? Asiaa täytyy tarkastella psykologiselta kannalta. Pelolla on juurensa menneisyydessä, ajan ja muistojen kulussa. Intialaisen filosofin J. Krishnamurtin mukaan kärsimyksestä on vapautunut vain, kun menneisyyden siteet on katkottu. Vain viaton mieli on vapaa pelosta. Sen sijaan kapitalistinen ja materialistinen malli valtasi mielet ja loi vääriä tarpeita vaikuttaakseen ihmisiin materialistisessa maailmassa. Tuloksena oli, että ihmiset menettivät kosketuksen omaan itseensä. Kuwaitissa nämä olosuhteet ovat näkyvissä voimakkaina, islamilaisen kulttuurin sekoituttua kapitalismiin ja materialismiin pienessä, rikkaassa maassa ankaran autiomaan kourissa. Tämä projekti osoittaa, miten salaamalla pelkonsa voi näennäisesti päästä kosketuksiin oman itsensä syvimpään osaan luomalla dystooppisen ja surrealistisen todellisuuden, joka kykenee täyttämään sisäisen tyhjyyden ja voittamaan psykologisen ristiriidan.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Gabriele Cecconi (synt. 1985) on dokumenttivalokuvaaja, joka on kiinnostunut sosiaalisista, poliittisista ja ympäristöön liittyvistä aiheista. Hän aloitti valokuvauksen vuonna 2014, ja Camera Torino ja Leica valitsi hänet suorittamaan Master-opintoja Magnum Photographer Alex Webbin kanssa vuonna 2015. Tämän jälkeen hänellä oli yksittäisiä ja ryhmänäyttelyitä joka puolella maailmaa. Hänen työnsä ovat saaneet kansainvälisiä palkintoja, ja niitä on julkaistu sellaisissa lehdissä kuin L’Espresso, Internazionale, D La Repubblica, The Caravan ja GUP Magazine. Hän jatkaa tutkimusta kulttuurin, vallan ja edustuksen suhteista ja on kiinnostunut kuvantavien taiteiden pedagogisista aspekteista.

GABRIELE

CECCONI

Italien

TiàWùK
TiàWùK är en visuell studie om relationen mellan psyket och omgivningen i en av världens allra minsta och rikaste länder. Kuwait är en ökenstat i Persiska vikets region med fyra miljoner invånare. Under 2 % av landets område kan kultiveras. Trots att landet genomgick det första televiserade kriget för 30 år sen, så är det det allra mest underrepresenterade landet i narrativet om Persiska vikets område. Kuwait hittade oljekällor år 1934 och efter andra världskriget blev landet en av de största exportörerna i regionen. Befolkningen som fick uppleva ekonomisk förmögenhet först under senasta tider, lider av en psykologisk krock. Symptomerna kan upptäckas i en materialistisk och dystopisk syn på den omgivande världen, och synen utformar konseptet ”ekonomisk fantasi”. Denna verk längs den subtila gränsen mellan realitet och fiction vill förevisa de extrema följderna av dessa förhållanden. Vad är rädsla? Är det mögligt att leva utan den? Vi är tvungna att betrackta det ur en psykologisk synpunkt. Rädslan har sina rötter i det förgångna, i tidens och minnets förflytelse. Enligt den indiska filosofen J. Krishnamurti är det möjligt att vara fri från lidande enbart om man skär av förhållandet till det förflutna. Endast ett oskyldig sinne kan vara fri från rädsla. Däremot konditionerade den kapitalistiska och materialistiska modellen människornas sinnen och skapade felaktiga behov för att lansera dem in i en materialistisk värld. Som resultat tillät den inte människor att få kontakt med sitt inre jag. I Kuwait är dessa förhållanden riktigt kraftfulla, tack vare kontrasten mellan den islamiska kulturen som blivit blandad med kapitalism och materialism i den lilla, rika och totalt ökenkarga staten. Det som representeras här är ett illusoriskt sätt att dölja rädslan om bemötandet av den djupaste, innersta delen av sig själv, och detta görs genom att alstra en dystopisk och surrealistisk verklighet, som möjliggör fyllandet av inre tommhet och psykologiska krockklyftor.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Gabriele Cecconi (f. 1985) är en dokumentärfotograf med intresse för sociala och politiska frågor samt miljöpunkter. Han började fotografera år 2014 och blev vald av Camera Torino och Leica till en mästerklass med den berömda fotografen Alex Webb år 2015. Efter det har han haft solo- och grupputställningar världen runt. Hans verk har vunnit internationella priser och de har blivit uppvisade i olika tidskrifter, såsom L’Espresso, Internazionale, D La Repubblica, The Caravan och GUP Magazine. Parallelt har han utfört studier om förhållandet mellan kultur, makt och framställning. Han är även intresserad av pedagogiska aspekter i visuell konst.