SVANTE

GULLICHSEN

Finland

Fearless
Emerging Finnish brave talent Svante Gullichsen second solo exhibition “Fearless” will be on display at the Nordic Village 2021 in the Art park at Hanaholmen Swedish-Finnish Cultural Centre. All images are new creations made during the winter season of 2020 in Lapland to the spring period of 2021 on the Jurmo Island and Porvoo. Gullichsen is fearless. He finds comfort in dangerous situations. It makes his body’s full alertness feel justified. He says “Murky, who knows how deep, ice cold swamp lake is a horrible place to swim in, but it’s nothing compared to the murkiness that lurks in the fear center of my brain. So I descend into the water and for a while the horrificness get’s realized in the real world and suddenly I feel better.” Gullichsen reflects much on his personal life. “Sometimes it’s necessary to take off and do something new. Seeing the world from another perspective is always good for you. I tend to spend a lot of time trying to experience new things in life – almost too much. It would sometimes be easier to feel more comfortable in an unchanging present.” Many of Svante’s works are self-portraits while a number of new masterpieces involve more participants engaging viewers in new ways to his world of art depicting his reflections on personal processes he is dealing with and what makes him feel alive being an fearless artist.

 

Author Biography
Svante Gullichsen (b.1994) is a Helsinki-based photographer. Svante’s works are mostly self-portraits taking place in archipelagic and rough natural environments. His style varies from strong Nordic and mystical atmospheres to warm and insightful expeditions. At the very core, Gullichsen’s work is presenting mental health issues through the relation between human and nature as well as the fundamental relation between darkness and light. Svante’s first solo exhibition “Hangin on” with works he made from 2016-2020 were displayed at the beginning of the year 2021 in Tampere’s Photographic center Nykyaika and he received a lot of positive attention in the media in Finland.

SVANTE

GULLICHSEN

Suomi

Fearless – Peloton
Nousevan suomalaisen rohkean lahjakkuuden, Svante Gullichsenin toinen yksityisnäyttely tulee esille Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen Kulttuurikeskuksen Taidepuistoon, Nordic Village 2021 -tapahtumaan. Kaikki kuvat ovat uusia luomuksia, jotka on työstetty vuonna 2020 talvikauden aikana Lapissa ja kevään mittaan Jurmon saarella ja Porvoossa. Gullichsen on peloton. Hän löytää lohtua vaarallisista tilanteista. Ne saavat hänen kehonsa täyden valmiustilan tuntumaan oikeutetulta. Hän sanoo: “Sumea juttu, kukapa tietäisi millainen jääkylmän syvyyden uimapaikka suojärvi on, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen sameaan synkkyyteen, joka piilee aivojeni pelkokeskiössä. Joten laskeudun veteen, ja hetken ajaksi kauheus realisoituu todelliseen maailmaan, ja yhtäkkiä oloni on parempi.” Gullichsen pohdiskelee paljon omaa elämäänsä. “Joskus on välttämätöntä lähteä pois ja tehdä jotain uutta. Maailman näkeminen toisesta perspektiivistä on aina hyväksi ihmiselle. Tapanani on viettää aikaa pyrkien kokemaan uusia asioita elämässä – melkeinpä liian paljon. Joskus olisi helpompaa tuntea olonsa mukavaksi muuttumattomassa nykyisyydessä.” Monet Svanten töistä ovat omakuvia, kun taas monissa uusissa mestariteoksissa on osallisina enemmän ihmisiä, mikä saa katsojan uusin tavoin mukaan maailmaan, joka kuvastaa Svanten pohdintoja omista prosesseistaan, joita hän joutuu käsittelemään, ja jotka saavat hänet tuntemaan itsensä elossa olevaksi olemalla peloton taiteilija.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Svante Gullichsen (s. 1994) on Helsingissä asuva valokuvaaja. Svanten työt ovat suurelta osin omakuvia, jotka on otettu saaristossa ja karuissa luontoympäristöissä. Hänen tyylinsä vaihtelee vahvan pohjoismaisista, mystisistä tunnelmista lämpimiin ja oivaltaviin tutkisteluihin. Aivan ytimessään Gullichsenin teokset tuovat esiin mielenterveyteen liittyviä seikkoja käyttäen välikappaleena ihmisen ja luonnon välistä
suhdetta sekä perustavanlaatuista pimeyden ja valon suhdetta. Svanten ensimmäinen yksityisnäyttely Hanging on (Sinnitellen) oli esillä alkuvuodesta 2021 Tampereen valokuvakeskus Nykyajassa. Se sai paljon myönteistä mediahuomiota Suomessa.

SVANTE

GULLICHSEN

Finland

Fearless (Orädd)
Den nya finländska talangen Svante Gullichsens andra soloutställning Fearless – Orädd visas på Nordic Village 2021 i Hanaholmens Konstpark. Alla bilder är nya skapelser som gjorts under vintern 2020 i Lappland och under våren 2021 på Jurmoön och i Borgå. Gullichsen är orädd. Han finner tröst i farliga situationer. Det får hans kropps totala vakenhet att kännas berättigad. Han säger: “En grumlig, iskall träsksjö, vem vet hur djup, är en hemsk plats att simma i, men det är ingenting jämfört med den grumlighet som lurar i min hjärnas rädslocentrum. Så jag går ner i vattnet och för en stund blir det hemska verklighet och plötsligt mår jag bättre.” Gullichsen reflekterar mycket över sitt privatliv. “Ibland är det nödvändigt att ta sig iväg och göra något nytt. Att se världen ur ett annat perspektiv är alltid bra för en. Jag brukar ägna mycket tid åt att försöka uppleva nya saker i livet – nästan för mycket. Ibland skulle det vara lättare att känna sig bekvämare i oföränderligt närvarande.” Många av Svantes verk är självporträtt, medan ett antal nya mästerverk involverar fler deltagare och på så vis engagerar tittarna på nya sätt i hans konstvärld. I denna värld skildrar han reflektioner över personliga processer som han bearbetar, samt det som får honom att känna sig levande som en orädd konstnär.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Svante Gullichsen (f. 1994) är en Helsingforsbaserad fotograf. Svantes verk är mestadels självporträtt som utspelar sig i skärgården och råa naturmiljöer. Hans stil varierar från starka nordiska och mystiska stämningar till varma och insiktsfulla expeditioner. I grund och botten behandlar Svante Gullichsens verk psykisk (o)hälsa genom att utforska relationen mellan människa och natur samt det grundläggande förhållandet mellan mörker och ljus. Svantes första separatutställning Hangin on, med verk skapade mellan 2016-2020, ställdes ut i början av 2021 på Tammerfors fotograficenter Nykyaika och fick mycket positiv uppmärksamhet i finsk media.