FELIX

SCHÖPPNER

Germany

Cognition
In what way does human sensory perception take place in a high-tech world for connections outside of what is apparently possible? Perception is first of all the recognition of an object or state in our immediate environment with the help of our 5 senses. With the help of technical devices, we can exceed the limits set biologically for us and expand them many times. The perception of such, invisible subjects and states therefore often takes place first in an abstract way with values ​​that are assigned to certain parameters and can be visualized based on this. The clear way of representing values ​​is in a graphic, a drawing or a scaled model. Since size relationships play a decisive role here, in some cases you are forced to not display the relationships of objects proportionally to one another in order to be able to ensure that they are clearly recognizable. The series Cognition deals with this topic by using terms from the fields of physics and astronomy and presenting them in simplified models. These are the ways we can perceive the world around us today. But for us to be at this point, it took pioneers who expanded the limits and made them tangible. The first astronauts paved the way for a completely new, undeveloped space. It demanded enormous willpower and fearlessness from them, as they could not foresee whether they would survive their journeys into space.

AUTHOR BIOGRAPHY
Felix Schöppner (b.1990 ) is a German photographer. In 2010 he started studying Communication Design at University of Applied Science Darmstadt with a focus on photography. He graduated in 2021 from university with a project about structures and shapes taken from photographs of German national parks to create sculptures and photograph them in a still life set. In his early career Felix worked with a focus on documentary and architecture, but since 2017 he works mostly in the genre of still life with a link to sculpture and installation. His work impresses with a high degree of stringency and perfection, both in terms of content and implementation. For him, photography is part of a comprehensive process in dealing with questions of human perception.

FELIX

SCHÖPPNER

Saksa

 

Cognition
Miten ihmisen havaintokyky toimii ilmeisen aistittavuuden ulkopuolella huipputeknologian vallitsemassa ympäristössä? Kohteen tai tilan tunnistaminen lähiympäristössämme toimii ennen kaikkea viiden aistimme avulla. Teknisten laitteiden avulla voimme ylittää biologian asettamat rajat ja monesti myös laajentaa niitä. Näkymättömien kohteiden ja tilojen aistiminen tapahtuu siksi usein abstraktisti arvoilla määritellyillä parametreilla, joiden avulla taas voimme visuaalistaa muuten näkymättömiä kohteita. Parhaiten näitä arvoja voivat esittää graafiset, piirretyt tai skaalatut mallit. Koska kohteiden suhteet toisiinsa ovat tässä yhteydessä ratkaisevia, on joskus tarpeellista jättää näyttämättä niiden kokoa suhteessa toisiinsa, jotta ne olisivat selvästi tunnistettavissa. Sarja Cognition käsittelee aihetta käyttäen fysiikan ja astronomian sanastoa ja esittäen niitä yksinkertaistettujen mallien avulla. Näin voimme tänään havainnoida maailmaa ympärillämme. Mutta päästäksemme näin pitkälle tarvitsimme tienraivaajina edelläkävijöitä, jotka laajensivat rajoja ja saivat niistä siten käsin kosketeltavia. Ensimmäiset astronautit raivasivat tien täydellisen uudelle, tuntemattomalle avaruudelle. Se vaati heiltä suunnatonta tahdonvoimaa ja rohkeutta, koska he eivät voineet tietää, tulevatko he hengissä takaisin matkaltansa.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Felix Schöppner (synt. 1990) on saksalainen valokuvaaja. Vuonna 2010 hän aloitti viestinnän opinnot Darmstadtin soveltavien tieteiden yliopistossa keskittyen valokuvaukseen. Hän valmistui vuonna 2021 yliopistosta projektilla, jossa Saksan luonnonpuistoista otetuista valokuvista poimittujen rakenteiden ja muotojen avulla muotoiltiin veistoksia ja kuvattiin ne sen jälkeen asetelmina. Felix keskittyi dokumentaatioon ja arkkitehtuuriin, mutta vuodesta 2017 lähtien hän on useimmiten työskennellyt veistos- ja installaatiotöiden asetelmien parissa. Hänen työnsä tekee vaikutuksen korkealla tason vaatimuksellaan ja täydellisyydellään sekä sisällön että toteutuksen suhteen. Hänelle valokuvaus on osa laajaa prosessia, kun käsitellään ihmisen havaitsemismahdollisuuksien arvoituksia.

FELIX

SCHÖPPNER

Tyskland

Cognition / Kognition
På vilket sätt äger mänsklig förnimmelse rum i en högteknologisk värld av förbindelser som uppenbarligen ligger utanför det mänskliga räckhållet? Att förnimma, uppfatta betyder först och främst att bli medveten om ett objekt eller ett tillstånd i vår omedelbara omgivning med hjälp av våra fem sinnen. Med hjälp av tekniska redskap kan vi ofta överskrida och tänja på de begränsningar som vår biologiska struktur sätter. Förnimmelse av sådana osynliga subjekt och tillstånd sker därför ofta först på ett abstrakt sätt med värden som tilldelas vissa parametrar. Utifrån detta kan själva subjektet visualiseras. Ett tydligt sätt att representera olika värden är att visa dem i grafisk form, som en ritning eller skalenlig modell. Eftersom relativ storlek spelar en avgörande roll i allt detta är man i vissa situationer tvungen att inte visa objektens förhållanden proportionellt till varandra för att säkerställa att de är tydligt igenkännbara. Serien Cognition behandlar detta tema med hjälp av begrepp ur fysik och astronomi och presenterar dem med förenklade modeller. Det är genom dessa metoder som vi kan förnimma världen runtom oss idag. Men för att vi skulle komma så här långt krävdes det pionjärer som överskred begränsningar och gjorde dem påtagliga. De första astronauterna förberedde vägen till ett helt nytt, outvecklat utrymme. Det krävde enorm viljestyrka och oräddhet av dem eftersom de kunde inte förutse om de skulle överleva sin färd i rymden.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Felix Schöppner (f. 1990) är en tysk fotograf. Han inledde sina universitetsstudier i
kommunikationsdesign med fokus på fotografi år 2010 vid University of Applied Science i
Darmstadt. Han tog sin slutexamen år 2021 med ett projekt om olika strukturer och former som han hade hittat i fotografier på tyska nationalparker. På basis av dessa skapade han skuplturer och fotografier i stillebenuppsättning. I början av sin karriär arbetade Felix med fokus på dokumentation och arkitektur, men sedan år 2017 arbetar han främst i genren stilleben med anknytning till skulptur och installation. Hans verk imponerar med en hög grad av stringens och perfektion, beträffande såväl innehåll som implementering. För honom är fotograferandet en del av en övergripande process som behandlar olika frågeställningar kring mänsklig förnimmelse.