DAVID

BARREIRO

Spain

A Breach of Margins
David Barreiro is interested in the concept of labor in relation to the processes of social, cultural and psychological development. This body of work focuses on the elements that embody, even if just metaphorically, ideas related to dominant constructions of gender, social hierarchy and economic system. The working environment is understood as a place for the generation of structures, not just physical, but also ideological. The project draws also from the artist’s interest in theories of representation, paying specific attention to the work of German playwright Bertolt Brecht. He believed that, when the spectator is able to realize the artifice, he is forced into unconventional interpretations of what is being represented, a process with subversive potential. In that sense, Barreiro tries to convey the idea that similarly to fiction, ideology is ultimately a product of direct experience. Human interpretation is what makes different ideas emerge from the same material elements.

AUTHOR BIOGRAPHY
David Barreiro (b.1982, Pontevedra, Spain) is a Spanish photographer and artist currently living and working in London. In his practice, he focuses on human constructs, such as identity categories and institutionalised spaces and activities. His photographs fluctuate between the literality of documentary photography and the evocative tension and artificiality of the staged image.

DAVID

BARREIRO

Espanja

A Breach of Margins
David Barreiro on kiinnostunut työn käsitteestä suhteessa sosiaalisen, kulttuurisen ja psykologisen kehityksen prosesseihin. Tämä työ keskittyy elementteihin, jotka ruumiillistavat, vaikkakin metaforisesti, ideoita, jotka ovat yhteydessä sukupuoleen, sosiaaliseen hierarkiaan ja taloudelliseen systeemiin. Työympäristö ymmärretään paitsi fyysisten, myös ideologisten rakenteiden luomispaikaksi. Projekti elää myös taiteilijan kiinnostuksesta esityksen teoriaan kiinnittäen erikoista huomiota saksalaisen näytelmäkirjailijan Bertolt Brechtin työhön. Hän uskoi, että kun katselija pystyy realisoimaan juonen, hänet pakotetaan epätavanomaisiin tulkintoihin siitä, mitä esitetään: prosessi, jolla on kumouksellinen potentiaali. Näin katsoen Barreiro yrittää välittää ajatusta siitä, että samoin kuin fiktio, ideologia on loppujen lopuksi suoran kokemuksen tuote. Ihmisen tulkinta synnyttää eri ajatuksia samoista aineellisista elementeistä.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
David Barreiro (synt. 1982, Pontevedra, Espanja) on espanjalainen valokuvaaja ja taiteilija, joka asuu ja työskentelee tällä hetkellä Lontoossa. Työssään hän keskittyy sellaisiin inhimillisiin rakenteisiin kuin identiteettikategoriat ja institutionalisoidut tilat ja toiminnat. Hänen valokuvansa vaihtelevat dokumenttivalokuvauksen kirjaimellisuudesta lavastetun kuvan ajatuksia herättävään jännitykseen ja keinotekoisuuteen.

DAVID

BARREIRO

Spanien

A Breach of Margins – Att Bräcka Marginalen
David Barreiro är intresserad av konceptet arbete i förhållande till sociala, kulturella och psykologiska utvecklingsprocesser. Hans verk fokuserar på de element som förkroppsligar idéer relaterade till dominerande konstruktioner av kön, social hierarki och ekonomiska system, även om förkroppsligandet ibland bara är metaforiskt. Arbetsmiljön betraktas som en plats för skapande av strukturer, inte bara fysiska utan också ideologiska. Projektet bygger också på konstnärens intresse för teorier om representation, med särskild uppmärksamhet på den tyske dramatikern Bertolt Brechts verk. Han menade att när åskådaren kan inse konstgjordheten i ett verk tvingas denne till okonventionella tolkningar av det som representeras, vilket är en process med subversiv potential. I den här meningen försöker Barreiro förmedla idén att ideologin, i likhet med fiktionen, i slutändan är en produkt av direkt erfarenhet. Det är den mänskliga tolkningen som gör att olika idéer uppstår ur samma materiella element.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
David Barreiro (född 1982 i Pontevedra, Spanien) är en spansk fotograf och konstnär som för närvarande bor och arbetar i London. I sin konst fokuserar han på mänskliga konstruktioner, såsom identitetskategorier och institutionaliserade utrymmen och aktiviteter. Hans fotografier pendlar mellan dokumentärfotografins bokstavlighet och den iscensatta bildens suggestiva spänning och artificialitet.