CHARLOTTE

MANO

France

Thank You Mum
Shaken by her mother’s most likely inescapable illness, the only way out for Charlotte Mano is to say, “Mom, we’re going to make images of all this.” As an escape, and considering the coming battle, she tries to face the cruel deadline by creating images of a whole new kind and gradually takes her mother into a role-playing game in which each will slowly find her place. In a most troubling face-to-face, the small rituals, the stagings of everyday life, become part of the journey to exorcise the pain. Like a marabout, Charlotte Mano builds small theatres with bits of string, concocting a phantasmagorical world straight out of the garden of childhood. Then, in an ode to nature that protects her, and from which every day she builds herself, she imagines symbolic paintings filled with restorative virtues. From this two-voice exchange comes a new language. One photograph delivers the next in a form of cadavre exquis. By inventing micro-fictions, she opens a field of possibilities and, for a moment, is able to imagine that images will cast a spell at death. Beyond the incantatory magic, Charlotte Mano re-enchants her reality in order to accept and sublimate it. Poetry transcends the unacceptable and offers to the wound a resurrection. “Thank You Mum – is not the literal definition of “Fearless” but rather that of boldness, ultimate hope, courage and the intrepid. Not without fear, but with the will to live and deceive destiny whatever the cost. This project is an ode to life. It is fearless because we have exceeded our limits and the common fear of facing death. We looked at it straight in the eyes and created our own universe in this series of images. A poetic and feminine universe transcended by the love that united us. Love and creation are for me the remedies/enemies of fear.” Fannie Escoulen, Curator.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Charlotte Mano (b.1990, south-west France) currently lives and works in Paris. After acquiring a degree in Modern Literature and in Cultural Communication, Charlotte decided to join the prestigious Gobelins, the school of image in Paris, which she graduated in 2017. Participating in the international group exhibitions in noteworthy festivals such as Les Rencontres d’Arles, Circulation(s), Athens photo festival, Paris Photo, and being a finalist of several competitions including Lens Culture, BMW prize, PHmuseum, she won the jury special prize in the Bourse du Talent in France, and this year the prestigious HSBC Photography prize which should encourage and boost her emerging career with several exhibitions and her first book with Xavier Barral editors in 2020. After graduation she became a photographic teacher in Paris in prestigious schools and gave some workshops. Her photography is now a part of prestigious public and private collections in France and Europe. ​

CHARLOTTE

MANO

France

 

Thank You Mum
Järkyttyneenä äitinsä luultavasti parantumattomasta sairaudesta Charlotte Manon ainoa mahdollisuus selvitä siitä oli sanoa: “Äiti, me kuvaamme tämän kaiken.” Kuin paeten ja huomioon ottaen tulevan taistelun hän yrittää kohdata julman eräpäivän luomalla kokonaan uudenlaisia kuvia ja osallistamalla äitinsä vähitellen mukaan roolipeliin, jossa kumpikin löytää pikkuhiljaa paikkansa. Kasvotusten olo kaikkein vaikeimmissa paikoissa, pienet rituaalit ja jokapäiväisen elämän näyttämölle pano toimivat osana matkaa tuskan karkoittamisessa. Kuin Marabu, Charlotte Mano rakentaa pieniä näyttämöitä pienillä nauhanpätkillä kehittäen epätodellisen maailman suoraan lapsuuden puutarhasta. Sitten oodilla luonnolle, joka suojelee häntä ja joka kasaa hänet aina uudestaan kokoon päivä päivältä, hän kuvittelee symbolisia maalauksia täynnä elvyttävää voimaa. Tästä kahden äänen vuorovaikutuksesta syntyy uusi kieli. Yksi valokuva vapauttaa seuraavan kauniin ruumiin. Keksimällä pieniä tarinoita hän avaa mahdollisuuksien kentän, ja hetken hän voi kuvitella, että kuvat voivat luoda kuoleman päälle loitsun. Loitsunomaisen magian lisäksi. Charlotte Mano noituu uudestaan todellisuutensa hyväksyäkseen sen ja sublimoidakseen sen. Runous saa sietämättömän häviämään ja parantaa vammat. “Thank You Mum ei ole oikeastaan pelottomuuden sananmukainen määritelmä vaan ennemminkin reippauden, äärimmäisen toivon, rohkeuden ja urheuden. Ei ilman pelkoa, mutta halulla elää ja petkuttaa kohtaloa millä hinnalla tahansa. Tämä projekti on oodi elämälle. Se on peloton, koska olemme ylittäneet rajamme ja voittaneet pelon kuoleman kohtaamisesta. Olemme katsoneet sitä suoraan silmiin ja luoneet oman universumimme tässä kuvien sarjassa. Poeettinen ja feminiininen universumi, jossa rakkaus yhdistää meitä. Rakkaus ja luovuus ovat minulle pelon lääkkeitä ja vihollisia.” – Fannie Escoulen, kuraattori.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Charlotte Mano (synt. 1990 Lounas-Ranskassa) asuu ja työskentelee tällä hetkellä Pariisissa. Valmistuttuaan modernista kirjallisuudesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä Charlotte päätti hakea maineikkaiseen kouluun nimeltä “Gobelins, the school of image” Pariisissa, josta hän valmistui vuonna 2017. Osallistuttuaan kansainvälisiin ryhmänäyttelyihin huomionarvoisilla festivaaleilla, kuten Les Rencontres d’Arles, Circulation(s), Athens photo festival, Paris Photo, ja oltuaan finalisti eri kilpailuissa, mm. Lens Culture, BMW prize, PHmuseum, hän voitti tuomariston erikoispalkinnon kilpailussa nimeltä Bourse du Talent Ranskassa. Tänä vuonna hän voitti arvovaltaisen HSBC Photography -palkinnon, jonka tarkoitus on rohkaista hänen nousevaa uraansa eri näyttelyillä ja hänen ensimmäistä kirjaansa Xavier Barral editorsin kanssa vuonna 2020. Valmistuttuaan hänestä tuli valokuvauksen opettaja Pariisissa arvovaltaisissa kouluissa ja hän piti joitakin työpajoja. Hänen valokuvansa ovat nyt osa arvovaltaisia julkisia ja yksityisiä kokoelmia Ranskassa ja Euroopassa.

CHARLOTTE

MANO

Frankrike

Thank You Mum (Tack Mamma)
“När hon skakas av sin mammas sannolikt oundvikliga sjukdom är den enda utvägen för Charlotte Mano att säga: “Mamma, vi ska göra bilder av allt detta.” Som en flykt, och med tanke på den kommande striden, försöker hon möta en grym deadline genom att skapa bilder av ett helt nytt slag, och tar gradvis med sin mor in i ett rollspel där var och en långsamt kommer att hitta sin plats. I en ytterst plågsam konfrontation blir de små ritualerna, vardagens iscensättningar, en del av resan för att driva ut smärtan. Likt en häxdoktor bygger Charlotte Mano små teatrar med hjälp av snören och skapar en fantasmagorisk värld hämtad direkt ur barndomens trädgård. Som en hyllning till den natur som skyddar henne och som hon varje dag bygger upp sig själv av, föreställer hon sig sedan symboliska målningar fyllda av stärkande dygder. Ur detta utbyte av två röster uppstår ett nytt språk. Ett fotografi levererar nästa i en form av cadavre exquis. Genom att uppfinna mikrofiktioner öppnar hon ett fält av möjligheter och kan för ett ögonblick föreställa sig att bilderna skulle kunna trollbinda döden. Bortom den besvärjande magin omformar Charlotte Mano även sin verklighet för att acceptera och sublimera den. Poesin överskrider det oacceptabla och erbjuder såren en återuppståndelse. Thank You Mum är inte den bokstavliga definitionen av “oräddhet” utan snarare av djärvhet, det oändliga hoppet, mod och oförskräckthet. Inte utan rädsla, utan med viljan att leva och lura ödet oavsett vad det kostar. Projektet är en hyllning till livet. Det är oförskräckt eftersom vi har passerat våra gränser och den delade rädslan för att möta döden. Vi såg den rakt i ögonen och skapade vårt eget universum i denna bildserie. Ett poetiskt och feminint universum som genomsyras av den kärlek som förenade oss. Kärlek och skapande är för mig rädslans botemedel/fiender.” Fannie Escoulen, kurator.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Charlotte Mano (född 1990 i sydvästra Frankrike) bor och arbetar för närvarande i Paris. Efter att ha skaffat sig en examen i modern litteratur och kulturell kommunikation beslutade Charlotte att gå på den prestigefyllda bildskolan Gobelins i Paris, som hon tog examen från 2017. Hon har deltagit i internationella grupputställningar på anmärkningsvärda festivaler som Les Rencontres d’Arles, Circulation(s), Athens fotofestival, Paris Photo, och varit finalist i flera tävlingar, bland annat Lens Culture, BMW-priset, och PHmuseum. Hon vann juryns specialpris i Bourse du Talent i Frankrike, och i år det prestigefyllda HSBC Photography Prize, vilket bör uppmuntra och stimulera hennes framväxande karriär med flera utställningar och hennes första bok med Xavier Barral-redaktionen 2020. Efter examen blev hon fotolärare i Paris på prestigefyllda skolor och har lett flera verkstäder. Hennes fotografier ingår nu i prestigefyllda offentliga och privata samlingar i Frankrike och Europa.