CARLO

BEVILACQUA 

Italy

Queer Divine
Despite support for rights and legal protections for LGBTQI+ people is at historic highs, and even though there is an increasing acceptance in society and greater visibility in the media and public life, many of them still experience discrimination, harassment and violence at work, school and in social situations. Being LGBTQI+ in the best of the cases is considered “being different” and also many of them think that this difference is bad, shameful or deviant. Some try to hide it because they are pressured to fit in with binary society’s conventional ideas of being male or female. Those who don’t fit the mould can be subjected to ridicule, intimidation and even physical abuse. Discrimination can take the form of acts of prejudice in the workplace or more subtle, reinforces negative stereotypes and feelings of difference. Some people have been also physically attacked or even killed for being who they are. All this teaches fear and makes people feel ashamed. In many cultures nothing alike exists, it’s quite the opposite, they recognize multiple genders and non conforming gender descendants can carry on a normal, pride and fearless existence. From the Mexican Muxes to the Indian Hijras, from the Omeggids to the Neapolitan Femminielli and American Native Two Spirit, with all the other LGBTIQ+ presences in traditional cultures around the world, with their own different way of noticing the same aspect, historically and culturally recognized, are the testimony and proof of the existence and presence of gender fluency since the birth of humanity.

AUTHOR BIOGRAPHY
Carlo Bevilacqua (b. 1961) is an Italian photographer and filmmaker. He taught photography at the Milan branch of the Fashion Institute of Technology of New York / Politecnico di Milano. He is based in Milan where he works for magazines, communication agencies, major Italian and international companies. Awarded at Tokyo International Foto Awards, he also gained Mentions of Honour in the International Photographic Awards, Moscow International Foto Awards, American Photo, and was shortlisted in others international awards. He directed several documentaries and video clips including Little Red Robin Hood (co-author Francesco Di Loreto) a biographical documentary about Robert Wyatt, Soft Machine’s Singer and Drummer. His works have been featured in international magazines (GEO, Ojo De Pez, China Lens, La Croix, Stern, Die Zeit, Io Donna, Marie Claire) and shown at various international festivals. His works include: The books In Italia with text by the famous architect Mario Botta, Into The Silence – Hermits Of The Third Millennium and Utopia, a photographic journey through alternative, artistic and spiritual, communities around the world. ​Queer Divine, a photographic essay on the gender fluidity among the traditional cultures, is his last long terms photographic project.

CARLO

BEVILACQUA 

Italia

Queer Divine
Vaikka HLBTIQ-ihmisten oikeudet ja lailliset suojatoimet ovat historiallisesti nähden korkeimmillaan ja vaikka yhteiskunnassa hyväksyntä kasvaa ja tiedotusvälineissä ja julkisessa elämässä tietoisuus paranee, moni heistä silti kokee syrjintää, ahdistelua ja väkivaltaa työpaikalla, koulussa ja sosiaalisissa tilanteissa. HLBTIQ-ihmisiä pidetään parhaimmassa tapauksessa erilaisena, ja monet heistä ajattelevat, että tämä erilaisuus on pahasta, häpeällistä tai poikkeavaa. Jotkut yrittävät peittää sitä, koska heitä painostetaan sopeutumaan kaksijakoisen yhteiskunnan tavanmukaisiin aatteisiin olla mies tai nainen. Heitä, jotka eivät sovi muottiin, pidetään naurun, uhkailun ja jopa fyysisen hyväksikäytön kohteena. Syrjintä saattaa ilmetä ennakkoluulona työpaikalla tai hienovaraisemmin vahvistaa negatiivisia stereotypioita ja erilaisuuden tunteita. Joidenkin ihmisten kimppuun on käyty tai heidät on jopa tapettu vain sen takia, keitä he ovat. Tämä kaikki aiheuttaa pelkoa ja häpeää. Useissa kulttuureissa ei tunneta tälläisiä kokemuksia, vaan aivan päinvastaisia. Niissä useammat sukupuolet hyväksytään, ja epäselvän sukupuolen jälkeläiset voivat viettää normaalia, ylpeätä ja pelotonta elämää: Meksikon muxe hombret, Intian Hijrat, omeggidit, napolilaiset femminiellit, Amerikan alkuasukkaiden Two Spiritit ja kaikki muut HLBTIQ-ihmiset perinteisissä kulttuureissa ympäri maailmaa, jotka omilla eri tavoillaan tunnistavat saman aspektin. He ovat historiallisesti ja kulttuurisesti hyväksyttyjä ja todistus siitä, että sukupuolen moninaisuutta on ollut aikojen alusta.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Carlo Bevilacqua (synt. 1961) on italialainen valokuvaaja ja elokuvantekijä. Hän opetti valokuvausta Milanon haaraliikkeessä nimeltä Fashion Institute of Technology of New York / Politecnico di Milano. Hän asuu Milanossa, jossa hän työskentelee lehdille, viestintätoimistoille sekä suuremmille italialaisille ja kansainvälisille yhtiöille. Hänet palkittiin Tokyo International Foto Awardsissa, hän sai myös kunniamaininnan International Photographic Awardsissa, Moscow International Foto Awardsissa ja American Photossa. Hänet on valittu parhaitten joukkoon myös muissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän on ohjannut useita dokumentteja ja videoita, mm. Little Red Robin Hood (yhdessä Francesco Di Loreton kanssa) sekä elämäkerrallisen dokumenttielokuvan Robert Wyattista, Soft Machinen laulajasta ja rumpalista. Hänen töitään on nähty kansainvälisissä lehdissä (GEO, Ojo De Pez, China Lens, La Croix, Stern, Die Zeit, Io Donna, Marie Claire) ja niitä ollut esillä myös kansainvälisillä festivaaleilla. Hänen töitään ovat myös The books In Italia (teksti arkkitehti Mario Bottan), Into The Silence – Hermits Of The Third Millennium ja Utopia.

CARLO

BEVILACQUA 

Italy

Queer Divine – Den underbara bögen
Även om stödet för rättigheter och lagligt skydd för LGBTQI+ folk är på sin historiska hög, och även om det finns en växande akseptans i sammhället och större synlighet i media och det offentliga livet, så upplever många av dem diskriminering, trakasseri och våld på arbetsställen, skolor och i sociala situationer. Att vara LGBTQI+ är i bästa fall sett som att ”vara annorlunda” och även många bland dem tänker att denna skillnad är ond, skamfull eller avvikande. Några försöker dölja det för att rymmas in i det binära sammhällets konventionella idéer om att vara man eller kvinna. De som inte passar in i formen kan bli mål för förlöjligande, hotelser eller till och med fysisk misshandel. Diskrimineringen kan synas i fördomligt beteende på arbetsplatsen eller på ett mera subtilt sätt som bekräftar negativa stereotypior och känslor av olikhet. Några människor har även blivit fysiskt attackerade eller till och med dödade för att de är vem de är. Allt detta bildar upp rädsla och får folk att känna skamm. Det finns flera kulturer där sånt inte existerar, utan till motsatsen, de igenkänner flera kön och folk med icke-anpassade anlag kan tillbringa ett normalt, stolt tillvaro utan rädsla. Sådana är: mexikanska muxes, indiska hijras, panamesiska omeggids, napolitanska femminielle och medlemmar av amerikanska ursprungsfolk, så kallade ”två andar” samt alla andra LGBTQI+ folk i traditionella kulturer världen runt. De har sina egna och olika sätt att lägga märke till samma aspekt som är historiskt och kulturiskt igenkända. Dessa grupper är ett bevis och prov på att kön fluktuerar och att sånt har funnits till sen människosläktet föddes.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Carlo Bevilacqua (f. 1961) är en italiensk fotograf och filmmakare. Han har undervisat i fotografering på Politecnico i Milano som är en gran av Fashion Institute of Technology of New York. Han bor i Milano och jobbar för tidskrifter, kommunitationsbyråer och stora italienska och internationella företag. Han fick ett pris i tävlingen Tokyo International Foto och har erhållit hedersnomineringar i internationella tävlingar som Moscow Internation Foto Awards, American Photo. Han har blivit tagen på slutlistan även i andra tävlingar. Han har regisserat flera dokumentärer och videosnuttar, m.fl. Little Red Robin Hood (i samarbete med Francesco Di Loreto), en biografisk dokumentär om Robert Wyatt, sångaren och trummisen i bandet Soft Machine. Hans senaste verk har publicerats i internationella tidskrifter (GEO, Ojo De Pez, China Lens, La Croix, Stern, Die Zeit, Io Donna och Marie Claire) och på olika internationella festivaler. Hans arbeten omfattar böcker på italienska med text av den kända arkitekten Mario Botta Into The Silence – Hermits of The Third Millennium (In i tystnaden – det tredje milleniets hermiter) och Utopia, en fotografisk resa genom alternativa, artistiska och spirituella grupper världen runt. Queer Divine, en fotografisk essä om fluktuerande kön bland traditionella kulturer, är hans senaste långtidsprojekt.