ALESSIO

MAXIMILIAN

SCHRODER

Italy

The Shape of Self (2014-2019)
Fearless are the individuals who challenge social conventions and taboo to remain coherent to their identity. Fearless are the individuals who fight to have their rights recognized and, through them, declare and occupy the spaces they deserve. Fearless are the portraits of the project The Shape of Self (2014-2019), on transgender communities of West Bengal. This portrait series aims to represent the identity of trans people, stressing the individuality of each person. Through 85 analog medium format portraits, it presents individuals belonging to various social backgrounds, castes, and different generations. It involved Transgender and Transsexual (both Transwomen and Transmen), but also Hijras (representative of the historical tradition of trans-identity in India) and Cross-dressers (as forerunners of a trans-identity hidden in the net of social restrictions). The portraits capture the multifarious individualities of the Trans community who, also thanks to the official recognition of the Third Gender by the Indian Supreme Court in 2014, are reclaiming their places in the society: they are activists, artists, dancers, models, actresses, make-up artists, employees in big companies, cooks, teachers and students. The photographed individuals are positioned in the middle of the frame with the make-up, dress and colours of their choice to stress their uniqueness. They are in places linked to their personal life story, but mainly in their private rooms seen as the core space in which their identity developed. The project also provides information about the Indian background of each person, showing various social, religious and economic contexts, but also, the arduous conditions in which trans people live. The result is a series of portraits of individuals who are fearlessly themselves. Their gazes, indeed, assert that the struggles they face for social acceptance and integration into Indian society, do not inhibit their pride in the choice to freely be themselves.

AUTHOR BIOGRAPHY
Alessio Maximilian Schroder was born in Rome in 1985. He moved to Vienna in 2004 where he studied philosophy and photography. In 2009 he went to Belgrade where he pursued the project Blokovi that explored both social and spatial patterns of the district Novi Beograd, the most ambitious urbanisation project carried out in ex-Yugoslavia. After receiving his Master’s degree in photojournalism from the Institute of Photography in Rome in 2010, Schroder embarked on a photographic study of the district Neve Sha’anan in Tel Aviv. From his first trips to India followed the photo series Exposed (2011-2013): a personal photographic research into the liminal nature of the body and the image, marked by a critical reflection on the role of photography in contemporary media environments. Based again in Vienna at this time, he critically elaborated on the cultural context of the Austrian capital. This resulted in the series Hana (2012), an intimate and personal portrait of a Polish woman living on the fringes of Viennese society and in Porne (2010-2013), a portrait series of Viennese sex workers. In 2014 he moved to Kolkata and started the new long-term photographic research The Shape of Self where he focused on the trans communities of Kolkata urban areas. In 2015 he was asked to shoot the opening video portraits of Ram Nehari’s first feature film Don’t Forget Me, in 2016 worked as still photographer for Ludwig Wüst’s Departure and in 2019 for Ulrich Seidl’s upcoming movie.

ALESSIO

MAXIMILIAN

SCHRODER

Italia

The Shape of Self (2014–2019)
Pelottomia ovat ne yksilöt, jotka haastavat sosiaaliset käytännöt ja kieltäytyvät pettämästä identiteettiään. Pelottomia ovat ne yksilöt, jotka taistelevat oikeuksiensa puolesta ja niiden avulla julistavat ja valtaavat ansaitsemansa tilat itselleen. Pelottomia ovat projektin The Shape of Self (2014–2019) muotokuvat transsukupuolisesta yhteisöstä Länsi-Bengalista. Tämä muotokuvasarja edustaa transihmisten identiteettiä painottaen jokaisen henkilön yksilöllisyyttä. 85 analogista muotokuvaa esittää henkilöitä, jotka ovat lähtöisin eri sosiaalisista oloista, kasteista ja eri sukupolvista. Se sisältää transsukupuolisia ja transseksuaaleja (sekä transnaisia että transmiehiä), mutta myös Hijroja (Intian historiallisen transidentiteetin edustaja) ja transvestiittejä (edustaen edeltäkävijöitä transidentiteetille sosiaalisten rajoituksien verkossa). Muotokuvat kuvaavat transyhteisön monipuolisia yksilöitä, jotka Intian korkeimman oikeuden vuonna 2014 tekemän päätöksen ansiosta, jolla kolmas sukupuoli virallisesti tunnustettiin, valtaavat nyt takaisin paikkaansa yhteiskunnassa: he ovat aktivisteja, taiteilijoita, tanssijoita, malleja, näyttelijöitä, meikkaustaiteilijoita, suurien yritysten työntekijöitä, kokkeja, opettajia ja opiskelijoita. Kuvatut henkilöt on asetettu kehyksien keskelle heidän valitsemassaan meikissä, vaatteissa ja väreissä kukin painottaen omaa yksilöllisyyttään. Heidät on kuvattu paikoissa, jotka ovat yhteydessä heidän henkilökohtaiseen elämäntarinaansa, mutta pääasiallisesti heidän yksityisissä tiloissaan heidän identiteettinsä kehittymisen kannalta keskeisissä paikoissa. Projekti antaa myös tietoa jokaisen henkilön taustasta Intiassa, erilaisista sosiaalisista, uskonnollisista ja taloudellisista oloista, mutta myös vaikeista olosuhteista, joissa transihmiset elävät. Tuloksena on muotokuvasarja yksilöistä, jotka ovat pelottomia. Heidän katseensa vahvistavat tunteen, että heidän taistelunsa sosiaalisen hyväksynnän ja integraation puolesta Intian yhteiskunnassa ei rajoita heidän ylpeyttään valinnastaan olla vapaasti oma itsensä.

TEKIJÄN BIOGRAFI
Alessio Maximilian Schroder syntyi Roomassa vuonna 1985. Hän muutti vuonna 2004 Wieniin, jossa hän opiskeli filosofiaa ja valokuvausta. Vuonna 2009 hän matkusti Belgradiin, jossa hän toteutti projektia Blokovi, joka tutki sekä sosiaalisia että alueellisia aiheita Novi Beogradin alueella. Se oli kunnianhimoisin kaupungistumisprojekti, jota toteutettiin entisessä Jugoslaviassa. Suoritettuaan Master-tutkinnon valokuvajournalismissa Institute of Photographyssa Roomassa vuonna 2010 Schroder aloitti valokuvatutkielman alueesta Neve Sha’anan Tel Avivissa. Hänen ensimmäisiltä matkoiltaan Intiaan seurasivat valokuvasarjat Exposed (2011–2013): henkilökohtainen valokuvatutkielma kehon ja kuvan rajamaille valokuvauksen roolin kriittisen reflektion ilmentämänä nykyajan medioiden ympäristössä. Wienissä hän tällä kertaa tutki kriittisesti Itävallan pääkaupungin kulttuurisisältöä. Tästä seurasi sarja Hana (2012), intiimi ja henkilökohtainen muotokuva puolalaisesta naisesta elämässä Wienin yhteiskunnan reunoilla, ja Porne (2010–2013), muotokuvasarja Wienin seksityöntekijöistä. Vuonna 2014 hän muutti Kalkuttaan ja aloitti uuden pitkäaikaisen valokuvatutkimuksen The Shape of Self, joka keskittyi transyhteisöihin Kalkutan kaupunkialueella. Vuonna 2015 häntä pyydettiin tekemään avajaisvideon muotokuvat Ram Neharin ensimmäiseen filmiin Don’t Forget Me. Vuonna 2016 hän työskenteli Ludwig Wüsten läksiäisissä ja vuonna 2019 Ulrich Seidlin uudessa elokuvassa.

ALESSIO

MAXIMILIAN

SCHRODER

Italien

The Shape of Self (2014-2019) – Jagets form (2014-2019)
Orädda är de individer som ifrågasätter sociala konventioner och tabun för att förbli koherenta i sin egen identitet. Orädda är de individer som kämpar för att få sina rättigheter erkännt och som genom detta deklarerar och besätter det utrymmet som de förtjänar. Orädda är de porträtter i projektet The Shape of Self (2014-2019) på transgender gemenskap i västra Bengal. Denna serie strävar till att presentera identitetet av transfolk genom att betona varje persons individualitet. Med hjälp av 85 analoga porträtter representerar den individer som tillhör olika sociala bakgrund, kast och generationer. Den inkluderar transgender och transsexuelt folk (både transkvinnor och transmän) även jihras (representanter av den historiska traditionen av transidentitet i Indien) och cross-dressers (som förelöpare till transidentitet som var gjömt i nätet för sociala begränsningars skull).
Dessa porträtter fångar de mångskiftande indentiteter i en transfolkgemenskap, som tack vare det officiella tillkännagivandet av det tredje könet i Indien av Indiens högsta domstol år 2014, och hävdar nu sin plats i samhället. De är aktivister, artister, dansare, skådespelare, make-up artister, anstälda i stora företag, kockar, lärare och studerande. Dessa fotograferade individer blev positionerade i mitten av fotoramen med självvald make-up, dräkt och färg för att betona deras unikhet. På vissa ställen blev de länkade med den egna historien, men till största delen är de betracktade i kärnan där deras identitet utvecklades. Projektet bjuder också på information om varje människas indiska bakgrund och uppvisar olika sociala, religiösa och ekonomiska kontekster, men även de hårda förhållanden där transfolk lever. Resultatet är en serie av porträtter på individer som orädda är sig själva. I själva verket, deras blick försäkrar att de kamp de möts av för att få social akseptans och integration in i det indiska samhället, den förhindrar dem inte från att vara stolta över valet att fritt vara sig själva.

UPPHOVSPERSONENS BIOGRAFI
Alessio Maximilian Schoder föddes i Rom år 1985. Han flyttade till Wien år 2004 där han studerade filosofi och fotograferande. År 2009 besökte han Blegrade där han drev projektet Blokovi som studerade både sociala och spatiala förhållanden i distrikten Novi Beograd, den allra ambitiösaste urbanisationsprojektet som förverkligades i den forna Jugoslavien. After sitt magisterexamen i fotojournalistik på fotoinstitutet i Rom år 2010, embarkerade Schroder till en fotografisk studieresa till Neve Sha’anan distriktet i Tel Aviv. Av hans första resa till Indien blev till resultat fotoserien Exposed (2011-2013): en personlig fotografisk studie om den mellanfasiska beskaffenheten av kropp och bild som markeras av ett kritiskt reflekterande om fotograferandets roll i nutidens mediaomgivning. Nuförtiden tillbaka i Wien har han utarbetat den kulturella konteksten i den österrikiska huvudstaden. Resultatet var en serie vid namnet Hana (2012) som är en intim och personlig porträtt av en polsk kvinna som lever i periferin av det wienisiska samhället, samt serien Porne (Porr) (2010-2013) en serie om sexarbetare i Wien. År 2014 flyttade han till Kolkata och inledde en långvarig fotografisk studie The Shape of Self där han fokuserade på transgenmenskap i urbana delar av Kolkata. År 2015 blev han tillfrågad att filma öppningsvideon av Ram Neharis första spelfilm Don’t Forget Me. År 2016 arbetade han som stillbildfotograf för Ludwig Wüsts film Departure och år 2019 för Ulrich Seidls blivande film.